حجاز

English 6153 Views |

حجاز سرزمین معروفی در جزیرة العرب و شبه جزیره عربستان است که نواحی شرقی دریای احمر را شامل می شود.
واژه حجاز به معنای «مانع» است و از آن جهت این سرزمین را حجاز نامیده اند که در فاصله میان سرزمین نجد و تهامه است و این دو سرزمین را از همدیگر جدا می کند.

سرزمین حجاز از نظر جغرافیایی همانند دیگر مکان های جزیرة العرب، بسیار خشک و کم آب است. از این رو مناطق قابل سکونت دائم در آن کم بوده است.

در هنگام ظهور اسلام فقط چند شهر مکه، مدینه، طائف و خیبر از مراکز آباد و مسکونی حجاز به شمار می آمد. هم اکنون حجاز قسمت آباد و پر جمعیت کشور پادشاهی عربستان را تشکیل می دهد.

Sources

دانشنامه رشد

Keywords


0 Comments Send Print Ask about this article Add to favorites