احمد بن عمر حلال

«احمد بن عمر حلال» محدثی جلیل القدر و موثق و از اصحاب امام رضا (ع) بود.
او مردی سرکه فروش بود که از یاران باوفای حضرت ثامن الائمه (ع) شد.
نام او در بسیاری از کتب رجال آمده است و همه او را ستوده اند.

آثار
احمد بن عمر حلال کتابی دارد که محمد بن علی کوفی از او روایت می کرد.


منابع :

  1. شیخ طوسی- فهرست

  2. شیخ طوسی- رجال

  3. نجاشی- رجال

  4. شیخ مفید- ارشاد

http://tahoor.com/fa/Article/PrintView/117543