ترکیب اجسام جهان از وجود و عدم

ژولیو دانشمند معروف می گوید: اگر فواصل الکترونهای بدن یک انسان را از میان برداریم، به طوری که الکترونها به هسته مرکزی بچسبند، پیکر انسان آن قدر کوچک خواهد شد که به زحمت با ذره بین دیده می شود، در صورتی که وزن او تفاوتی نمی کند. همه اجسام این عالم، چنینند. فواصل میان الکترونها و هسته مرکزی یعنی هیچها و عدمها. پس هر جسمی از اجسام این جهان، از وجود و عدم ترکیب یافته است. آیا ماده می تواند موجود واحدی را از خود و نقیض خود بسازد؟ هرگز. چون نزد عقل محال است. پس سازنده اجسام قدرتی مافوق ماده می باشد. قدرتی که فوق همه قدرتها است و دانش وی فوق همه دانشها می باشد.


منابع :

  1. سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 295

http://tahoor.com/fa/Article/PrintView/2479