قوانین ثابت در جهان

وجود قانون، نشانه وجود قانونگذار می باشد. اجرای قانون، نشانه دانش و خرد و توانائی قانونگذار می باشد. چرا؟ تشخیص قابل اجرا بودن قانون، بستگی به داشتن علم بسیار و عقلی بزرگ دارد. اجرای قانون، جز بوسیله قدرت، نمی شود. آری قانونگزار، بایستی قدرت بسیار داشته باشد. علوم طبیعی می گویند: در پدیده های جهان هزارها قانون عمومی و خصوصی جریان داشته و دارد. پیدایش علوم طبیعی، زائیده، وجود قوانین جاریه در طبیعت می باشد. آری قانونگزاری بسیار دانا و بسیار توانا و حکیم این جهان را از نیستی به هستی آورده، بر این جهان حکومت می کند و قوانینی ثابت و لایتغیری را در پدیده های گوناگون، اجرا کرده و می کند و خواهد کرد. قوانینی که همیشگی است و در اوضاع و احوال گوناگون و بی شمار اجرا شده و می شود و خواهد شد.
این خود نشانه آن است که قانونگزار همیشه بوده و هست و خواهد بود. او دارای نیروئی است عظیم و علمی بزرگ، در همه حال ناظر جهان و حافظ قوانین جاریه در آن می باشد. در جهانی که همه چیز آن در تغییر و تحول است و ثباتی در آن به چشم نمی خورد. ثبات قوانین جاریه در طبایع، نشانه آن است که قدرتی نامتناهی، دارای دانشی نامتناهی نگهدارنده این جهان و ضامن اجرای قوانین آن است که اگر یکدم از نگهبانی دست بردارد، هیچ چیز نخواهد ماند.


منابع :

  1. سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 صفحه 79-78

http://tahoor.com/fa/Article/PrintView/2498