مکان مناسب اعضای بدن

چشم و گوش انسان، یکی از شاهکارهای بزرگ دستگاه آفرینش است و نشانه حکمفرمائی عقل و تدبیر در این دستگاه می باشد، چنانچه نشانه مهر و رحمت بر انسان نیز می باشد، چون اگر انسانها همگی کر و کور بودند چه می شد؟ جائی که برای چشم و گوش و دیگر اعضاء در پیکر انسان انتخاب شده، نشان می دهد که همه چیز در دستگاه آفرینش حساب شده است. متفکرین جهان، نتوانسته اند در پیکر انسان جائی بهتر از این برای چشم پیدا کنند. اگر پیدا کرده بودند اعلام می داشتند و با بوق و کرنا همه جا را پر می کردند. آیا برای گوش، محل مناسب تری از این به نظرتان میرسد در صورتی که زیبائی چهره را بهم نزند و به طور مستقیم در برابر امواج صوتی قرار نگیرد؟ آیا در همه پیکر خودتان، برای مجاری دفع، می توانید، شایسته تر از این جا پیدا کنید؟ یکایک اعضا و جوارح خود را در نظر بیاورید که در شایسته ترین محل قرار داده شده سپس با معرفت سر تعظیم به پیشگاه قدس آفریننده خویش فرود آورید.


منابع :

  1. سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 صفحه 24

http://tahoor.com/fa/Article/PrintView/2519