ترجمه قصیده برده در مقامات رسول اکرم

شرف الدین محمد بن سعید بوصیری معروف به برده قصیده ای در مقامات پیامبر اکرم دارد در اینجا ترجمه چند بیت‌ از قصیده برده را می آوریم:
1 ـ محمد، آقا و سرور و سالار دو عالم‌ و جن و انس‌ و دو طایفه‌ و دسته عرب‌ و عجم‌ است‌.
2ـ پیغمبر ما یگانه‌ امر کننده‌ و نهی‌ کننده‌ است‌، و هیچ کس‌ چه‌ در گفتار اثباتش‌ و چه‌ در گفتار نفیش‌ از او وفا کننده‌تر نیست‌.
3ـ اوست‌ تنها حبیب‌ خدا، که‌ در هر یک‌ از مواقع‌ ترس‌ و بیمگاه ها که‌ رو آورد و شدایدی‌ که‌ نازل‌ شود، شفاعت‌ او مورد امید است‌.
4ـ دعوت‌ کرد خلایق‌ را به سوی‌ خدا، پس‌ کسانی که‌ به‌ او چنگ‌ زنند، چنگ‌ زده‌اند به‌ ریسمانی‌ که‌ ابدا پاره‌ شدنی‌ نیست‌.
5ـ بر تمام‌ پیامبران‌ هم‌ در خلقت‌ و هم‌ در اخلاق‌ برتر آمد؛ و پیامبران‌ نه‌ در مقام‌ علم‌ و نه‌ در مقام‌ کرم‌ نمی‌توانند به‌ او نزدیک‌ شوند.
6ـ و هر یک‌ از آنان‌ از رسول‌ خدا طلب‌ می‌کنند به‌ قدر مشت‌ آبی‌ از دریای‌ بیکران‌، یا به‌ قدر آب‌ کمی‌ از باران‌های‌ متوالی‌ آن‌ حضرت‌.
7ـ و همه پیامبران‌ در وقت‌ حظ و بهره‌شان‌ در نزد او وقوف‌ دارند، زیرا که‌ او نقطه بسیط‌ علم‌ و دانش‌ و شکل‌ اتقان‌ و حکمت‌ است‌.
8ـ و بنابراین‌ اوست‌ آنکه‌ معنی‌ و صورتش‌ به‌ تمامیت‌ و کمال‌ رسید و پس‌ از آن‌ خداوند جان‌ آفرین‌ او را حبیب‌ خود برگزید.
9ـ پاک‌ و منزه‌ است‌ از اینکه‌ در محاسن‌ او شریکی‌ بوده‌ باشد؛ و جوهره حسن‌ و نیکویی‌ در ذات‌ او قابل‌ انقسام‌ نیست‌.
10ـ واگذار آنچه‌ را که‌ نصاری‌ درباره پیامبرشان‌ ادعا دارند و هر چه‌ می خواهی‌ درباره او مدح‌ کن‌ و قبول‌ مدح‌ را نیز بنما.
11ـ آنچه‌ را از شرف‌ بخواهی‌ به‌ ذات‌ او نسبت‌ بده‌ و آنچه‌ را که‌ از بزرگی‌ بخواهی‌ به‌ قدر و منزلت‌ او نسبت‌ بده‌.
12ـ چون‌ برتری‌ و فضل‌ رسول‌ الله‌ حدی‌ ندارد تا سخنگویی‌ بتواند با زبان‌ خود پرده‌ از آن‌ بردارد.
13ـ اگر آیات‌ و علایم‌ او از جهت‌ بزرگی‌ و عظمت‌ به‌ پایه قدر و منزلت‌ او باشد، در این‌ صورت‌ چنانچه‌ اسم‌ او را بر استخوان‌های‌ پوسیده‌ ببرند همه‌ را زنده‌ می کند.
14ـ چون‌ بر ما محبت‌ داشت‌ ما را به‌ آنچه‌ عقول‌ را خسته‌ و عاجز می کند امتحان‌ نکرد تا آنکه‌ ریب‌ و شک نیاوریم‌ و گمان‌ و وهم‌ در ما پدیدار نگردد.
15ـ ادراک‌ حقیقت‌ معنای‌ او اهل‌ عالم‌ را کور کرده‌ است‌ و هیچ‌ موجودی‌ نه‌ در قرب‌ او و نه‌ در بعد از او نمی‌تواند ملزم‌ به‌ این‌ حقیقت‌ نشود.
16ـ او چون‌ خورشید است‌ که‌ از دور در نظر کوچک‌ آید و از نزدیک‌ چشم‌ را خسته‌ و بی‌تاب‌ کند؛ و نه‌ از دور و نه‌ از نزدیک‌ نمی‌توان‌ به‌ حقیقت‌ او واقف‌ شد.
17ـ و چگونه‌ می توانند در دنیا حقیقت‌ او را دریابند گروهی‌ که‌ همه‌ در خوابند و به‌ خواب هایی‌ که‌ از او می بینند می خواهند خود را آرام‌ و متقاعد کنند.
18ـ آری‌ نهایت‌ درجه وصول‌ علم‌ و بلوغ‌ دانش‌ به‌ او فقط‌ همین‌ است‌ که‌ بگوییم‌ او بشر است‌ و او از تمام‌ افراد مخلوقات‌ خدا برتر است‌.
19ـ و تمام‌ آیات‌ و بینات‌ و معجزاتی‌ که‌ پیامبران‌ بزرگوار آورده‌اند از نور پاک‌ و مقدس‌ این‌ پیامبر به‌ آنها متصل‌ شده‌ و ارتباط‌ یافته‌ است‌.
20ـ آری‌ این‌ پیامبر خورشید فضل‌ و برتری‌ است‌ و پیامبران‌ دیگر ستارگان‌ دور این‌ خورشیدند که‌ انوار خود را که‌ از خورشید گرفته‌اند برای‌ مردم‌ در ظلمات‌ و تاریکی ها ظاهر می سازند.


منابع :

  1. سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- جلد 9 صفحه 183-177

http://tahoor.com/fa/Article/PrintView/26208