ابویحیی المروذی

الهیثم بن خارجة الخراسانی الحافظ، ابواحمد، گفته می شود ابویحیی المروذی در بغداد زندگی می کرد و در کتب دیگر رجال؛ از قبیل اعیان الشیعه، رجال شیخ طوسی، رجال نجاشی، قاموس الرجال، طبقات اعلام الشیعه، در مفاخر اسلام، معجم رجال الحدیث، و غیره این اسم یافت نشد.


منابع :

  1. ابن حجر عسقلانی- تهذیب التهذیب- ج11 صفحه 82

http://tahoor.com/fa/Article/PrintView/27255