ارزش و اهمیت ازدواج از نظر روایات

اسلام با در نظر گرفتن نیازهاى واقعى و طبیعى انسان از یک سو و با عنایت به مصالح فرد و اجتماع از سوی دیگر، ازدواج را به عنوان بهترین راه و مناسب ترین شیوه برگزید. اسلام، آدمى را از تنهایى و تجرد نهى مى کند و براى تأمین و ارضاى غریزه جنسى او، ازدواج را راه کار عملى مى داند و حتى در مواردى که خطر انحراف و فساد وجود دارد، ازدواج را بر او واجب و ضرورى مى داند. در اهمیت ازدواج که پیامبر (ص) فرمود: «من تزوج احرز نصف دینه»، «کسى که ازدواج کند نیمى از دین خود را حفظ کرده است» (اصول کافى، ج5، ص328، حدیث2) و نیز فرمود: «النکاح سنتى فمن رغب عن سنتى فلیس منى» (بحارالانوار، ج103، ص220) ازدواج سنت من است، پس هرکس از سنت من روى گردان شود از من نیست.) وقتى که غریزه جنسى از راه صحیح و شرعى ارضا شود و روح پر اضطراب انسان اعتدال و آرامش یابد، حقایق زندگى را بهتر درک مى کند و به سوى دین و سعادت خود، گام هاى بزرگ ترى برمى دارد.

از پیامبر خدا (ص) است که فرمود: «یفتح أبواب السماء فى أربعة مواضع عند نزول المطر و عند نظر الولد فى وجه الوالد و عند فتح باب الکعبة و عند النکاح»، «در چهار موقع عنایت و رحمت حق متوجه انسان مى شود: به وقت باریدن باران، به هنگام نظر کردن فرزند به صورت پدر، از باب مهر و محبت، در آن زمان که در خانه کعبه باز مى شود، و آن وقت که عقد و پیمان ازدواج بسته شده، و دو نفر با یکدیگر جهت زندگى جدید، وارد عرصه نکاح مى شوند». همچنین رسول خدا (ص) فرمود: «تزوجوا و زوجوا الایم فمن حظ امرء مسلم إنفاق قیمة أیمه و ما من شىء أحب إلى الله من بیت یعمر فى الاسلام بالنکاح»، «ازدواج کنید، و پسران و دختران مجرد را همسر دهید، نشانه نیک بختى مسلمان این است که مخارج شوهر کردن زنى را به عهده بگیرد. چیزى نزد حضرت حق محبوب تر از خانه اى که در اسلام به سبب نکاح آباد شود نیست». و نیز نبى اکرم اسلام (ص) فرمود: «زوجوا أیاماکم فإن الله یحسن لهم فى أخلاقهم و یوسع لهم فى أرزاقهم و یزیدهم فى مرواتهم»، «مردان مجرد و عزب خود را زن دهید، تا حضرت حق اخلاقشان را نیکو، و روزیشان را فراخ و گشاده، و جوانمردیشان را زیاد کند».

امام صادق (ع) مى فرماید: «جاء رجل إلى أبى فقال له: هل لک من زوجة قال: لا فقال أبی ما أحب أن لى الدنیا و ما فیها و أنى بت لیلة ولیست لى زوجة» (وسائل، ج 14، ص 7)، «مردى نزد پدرم حضرت باقر آمد، فرمود همسر دارى؟ عرضه داشت ندارم، پدرم به او گفت دوست ندارم دنیا و آنچه در آن است از من باشد و یک شب را بدون همسر به سر برم، آنگاه پدرم گفتارش را ادامه داد و فرمود: «الرکعتان یصلیهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب یقوم لیله و یصوم نهاره»، «دو رکعت نمازى که مرد همسردار مى خواند، بهتر است از قیام شب مرد عزب به عبادت و روزه گرفتنش در روز، آنگاه پدرم هفت دینار به آن مرد داد و فرمود با این پول وسائل ازدواجت را فراهم کن، که رسول حق (ص) فرمود: «إتخذوا الاهل فإنه أرزق لکم»، «همسر انتخاب کنید که باعث وسعت رزق است».

و رسول خدا (ص) می فرماید: «یامعشر الشباب من استطاع منکم الباه فلیتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج»، «جوانها هر کدام از شما را قدرت است ازدواج کند، تا دیدگانتان کمتر زنان را دنبال کند، و دامنتان پاک بماند». و آن حضرت فرمود: «ما من بناء فی الاسلام أحب إلى الله من التزویج» (بحار، ج 103، ص 222)، «هیچ بنائى در اسلام نزد خداوند محبوب تر از ازدواج نیست». و نیز رسول خدا (ص) فرمود: «من تزوج فقد أعطی نصف السعادة، مستدرک الوسائل، ابواب مقدمات، باب اول» هر کس ازدواج کند نیمى از سعادت را به دست آورده. همچنین رسول خدا (ص) فرماید: «ما من شاب تزوج فی حداثة سنه إلا عج الشیطان یا ویله یا ویله عصم منی ثلثى دینه فلیتق الله العبد فی الثلث الباقی» (بحار، ج 103، ص 221)، «هر کس که در اوائل جوانى ازدواج کند، شیطان فریاد زند: فریاد از او، فریاد از او، دو سوم دینش را از دستبرد من نگاه داشت، پس باید عبد خدا در نگهدارى یک سوم دیگرش، جانب تقوا را رعایت کند».


منابع :

  1. مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 14 ، ص 463،

  2. آیت الله مشکینی- ازدواج در اسلام17- ص7. و ص8

http://tahoor.com/fa/Article/PrintView/27435