مواضع کودکان مهرطلب

در بحث کودکان مهرطلب، مواضع کودک در رابطه با خود و دیگران قابل بحث و بررسی است. مواردی را که در این زمینه می توان بررسی کرد بدین قرار است:

1- در رابطه با خود: اینان ممکن است زمینه رنج و بدبختی را در خود فراهم کنند تا مورد محبت و عنایت دیگران قرار گیرند. تحقیرهائی را می پذیرند تا بیشتر مورد محبت و عنایت قرار گیرند. حتی ممکن است راه موفقیت را بر روی خود سد کند تا بیشتر مورد و مستحق مهر و عنایت گردد و این یک زبان و یک خطر است. گاهی اینان اصرار دارند در خود فرو روند و در غم و اندوهی باشند، دیگران را مسحور و دلباخته ضعف خود کنند و مورد محبت قرار گیرند. برای زمینه سازی غمخواری خود را بی جهت مورد ملامت و انتقاد و در معرض آن قرار دهند. در مواردی اینان به خود القاء می کنند که مورد محبت نیستند و با اندک مساله ای از کوره در می روند و علیه خود می ایستند، آشفتگی و طغیان و عناد از خود بروز می دهند تا از طریق دیگری محبت دیگران را به سوی خود جلب کنند.  و بالاخره کارشان به جائی می رسد که از هرگونه تحقیر و توهینی استقبال می کنند، تا جلب محبت میسر باشد.

2- در رابطه با دیگران: معمولا اکثر آنها تمنیات خود را به صورتی شکل می دهند که با تمنیات و خواسته های دیگران تطبیق کند و جریان طبق دلخواه آنها گردد. سعی دارد به هر گونه ای است دیگران را از خود راضی و خشنود دارد تا به تحسین و تمجید او بپردازند. برخی از اینان اگر در معرض سوء استفاده دیگران قرار گیرند زمینه برای شان آماده است. ممکن است تن به آلودگی دهند، به هرگونه ای نظر دیگران را جلب کنند. خود را در اختیارشان قرارمی دهند، همراه و همگام دیگران می شوند. حتی ممکن است به دنبال افرادی  روند که در وضع و شرایط خودشان باشند تا با آنان همدل و همزبان شوند. اینان در پی آنند که کسی پیدا کنند تا مورد محبت و حمایت او قرار گیرند. ممکن است در این راه تسلیم افراد سلطه جو شوند تا بتوانند صفات وابستگی خود را نشان دهند و آن را به مرحله اثبات برسانند. احساس حقارت شان خود زمینه ساز این حالت در آنهاست. گذشت و تسلیم شان نسبت به دیگران خود حاکی از جلب نظرها و خواستاری محبت است. می خواهد او را تحسین کنند، جلال و عظمت او را بستایند، او را مهم و عظیم بشمارند. برای اینکه دیگران از او نرنجند، به سادگی تسلیم توقعات آنان می شود.


منابع :

  1. دکتر علی قائمی- خانواده و مسائل عاطفی کودکان – از صفحه 167 تا 169

http://tahoor.com/fa/Article/PrintView/402266