تحریف تورات و علل و شواهد تحریف آن

فارسی 9853 نمایش |

مؤلفان عهد عتیق

محققان عموما بر این متفقند که مؤلفان عهد عتیق به درستی شناخته شده نیستند و صحت انتساب این کتب به آنان مورد تأیید نیست. برخی از آیات اسفار پنجگانه نشان می دهند که نویسنده تورات حضرت موسی بوده است و برخی دیگر از اسفار را به دستور موسی و یا به نقل از او نوشته اند. مثلا در سفر خروج باب 17، آیه 14 چنین آمده است که حضرت موسی به فرمان الهی سفرهای بنی اسرائیل را بر حسب منازل ایشان نوشت. این آیات دلالت دارد بر این که تورات را حضرت موسی نوشته است و مسئول حفظ آن سبط لاوی بوده است که سمت رهبری و کهانت قوم یهود را بر عهده داشته است. آنان این کتاب را در صندوق عهد که به دستور موسی ساخته شده بود، نگهداری می کردند و سرانجام در معبد یا هیکل سلیمان قرار دادند. برای حفظ تورات سفارش فراوان به پادشاه وقت شده بود. در سفر تثنیه باب 17 آیه 18 به شاهان آینده یهود سفارش شده بود که چون بر تخت جلوس کنید، نسخه این شریعت را از آنچه از آن نزد لاویان کهنه و روحانیون است، جهت خود در طوماری بنویسید و آن پیش خودتان باشد و همه روزهای هفته آن را بخوانید تا فراگیرید. اما پادشاهان یهود این وصیت را نادیده گرفتند. به نظر می رسد که تورات و دیگر متون عهد عتیق تا قبل از حمله بخت النصر وجود داشته است؛ اما پس از سوختن تابوت در سال 586 ق. م. آثار مذهبی یهود از بین رفت. و همان گونه که ملاحظه شد، پس از دوران اسارت بابل، یهودیان دوباره از روی محفوظات و افسانه ها و خاطرات به تدوین عهد عتیق پرداختند.

شواهد تحریف تورات

شواهد فراوانی وجود دارد که تورات تحریف شده است. بدون شک عامل تحریف تورات روحانیت یهود بوده است. چرا که اصولا تاریخ عقاید و آراء بشری نشان می دهد که روحانیون نقش مهمی در تحریف و تغییر و تبدیل ادیان و مذاهب داشته اند. از آنجا که روحانیت یک پدیده خود ساخته و بی اساس می باشد و همیشه تابع قدرت های سیاسی- اقتصادی و منافع طبقاتی بوده، سعی داشته تا احکام آسمانی ادیان الهی را به نفع قدرت سیاسی اجتماعی حاکم توجیه و تحریف کند. تورات چنین سرنوشتی داشته است. تورات موجود ساخته ادوار بعدی است؛ زیرا:
1- شرح وفات موسی در سفر تثنیه بدون شک توسط فرد دیگری نوشته شده و بنابراین نمی تواند جزء تورات باشد.
2- یوشع بن نون جانشین موسی، مطالبی را در تورات اضافه کرده است.
3- موارد متعددی در تورات گواهی می دهد که تورات موجود توسط موسی نوشته نشده است.
4- شیوه نگارش عهد عتیق یک شیوه تاریخ نگاری است که با سبک کتاب آسمانی فاصله و اختلاف بسیار دارد.
5- در سفر پیدایش به نام خدا اشاره شده و در دیگر اسفار، به جای خدا، یهوه به کار رفته است.
6- تناقض شگفت در نقل داستان طوفان نوح و اختلاف آشکار دو نقل با یکدیگر.
7- اختلاف و تناقض درباره دوازده نفری که موسی انتخاب کرد و به عنوان جاسوس به کنعان اعزام داشت.
8- اختلاف و تناقض درباره نقش هارون در قبال موسی.
9- اختلاف در نقل احوال و اعداد و حوادث قبل و بعد از وفات موسی.
10- اختلاف در توالی ایام رسالات پیامبران ابراهیمی و اسرائیلی.
11- اختلاف در چگونگی وحی بر موسی و ملاقات او با خدا.
12- تناقض در نگارش الواح که یک جا خدا خود می نویسد و جای دیگر موسی می نویسد.
از متن موجود تورات چنین فهمیده می شود که حضرت موسی فقط ده فرمان یا احکام عشره را برای قوم خود آورده است و سایر اسفار و کتب تورات در ازمنه مختلفه توسط افراد مختلف نوشته شده است. نسخ اولیه این اسفار و کتب به زبانهای عبری، یونانی و لاتینی مفقود شده و تنها نسخه هائی از قرون اولیه مسیحی در دست است.

نمونه هایی از تحریفات در تورات

آدم و حوا در تورات
تورات به داستان خلقت آدم و حوا پرداخته و این نشان می دهد که اساطیر و اوهام و افسانه های ملل توسط نویسندگان تورات در آن راه یافته است: در سفر پیدایش می گوید «و چون خداوند خدا آدم را خلقت کرد، هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمین سرشت و نزد آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد و آنچه آدم هر ذی حیات را خواند، همان نام او شد. پس آدم همه بهائم و پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا را نام نهاد؛ لیکن برای آدم معاونی موافق وی یافت نشد. خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده های او را گرفت و گوشت در جایش پر کرد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود، زنی بنا کرد و وی را نزد آدم آورد و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهای من و گوشتی از گوشتم. از این سبب نساء نامیده شود، زیرا که از انسان گرفته شد از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود آدم و زنش هر دو عریان بودند و خجلت نداشتند.»
در باب 3 آمده است: «و مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوش نما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس از میوه اش گرفته، بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند، پس برگهای انجیر به هم دوخته، سترهائی برای خویشتن ساختند و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می خرامید و آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت: کی هستی گفت چون آواز تو را در باغ شنیدم، ترسان گشتم؛ زیرا عریانم. پس خود را پنهان کردم.»

داستان پیامبران الهی در تورات

تورات و داستان نوح
در سفر پیدایش در رابطه با حضرت نوح و فرزندانش چنین آمده است: «و پسران نوح که از کشتی بیرون آمدند، سام و حام و یافث بودند و حام پدر کنعان است اینانند سه پسر نوح و از ایشان تمامی جهان منشعب شد و نوح به فلاحت زمین شروع کرد و تاکستانی غرس نمود و شراب نوشید و مست شد و در خیمه خود عریان گردید و حام پدر کنعان برهنگی پدر خود را دید و دو برادر خود را بیرون خبر داد و سام و یافث ردا را گرفته، بر کتف خود انداختند و پس پس رفته، برهنگی پدر خود را پوشانیدند و روی ایشان باز پس بود که برهنگی پدر خود را ندیدند و نوح از مستی خود به هوش آمده، دریافت که پسر کهترش با وی چه کرده بود.»

داستان لوط در تورات
در سفر پیدایش آمده است که قبل از آن که شهر واژگون شود، لوط از صوغر بر آمد و با دو دختر خود در مغازه سکنی گرفت و دختر بزرگ به کوچک گفت: پدر ما پیر شده و مردی بر روی زمین نیست که بر حسب عادت کل جهان به ما درآید بیا تا پدر خود را شراب نوشانیم و با او همبستر شویم تا نسلی از پدر خود نگاهداریم پس در همان شب پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر بزرگ آمده با پدر خویش همخواب شد و از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد و واقع شد که روز دیگر بزرگ به کوچک گفت: اینک دوش با پدرم همخوابه شدم؛ امشب نیز او را شراب بنوشانیم و تو بیا و با وی همخواب شو تا نسلی از پدر خود نگاهداریم. آن شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر کوچک همخواب وی شد و از خوابیدن و از برخاستن وی آگاه نشد. پس هر لوط از پدر خود حامله شدند و آن بزرگ پسری زائید که او را موآب نام نهاد و تا امروز پدر موآبیان است و کوچک نیز پسری زایید و اورا بن عمی نام نهاد و وی تا به حال پدر بنو عمون است.

هارون در تورات
در سفر خروج آمده است: پس از آن که در بازگشت موسی از کوه طور تأخیر افتاد، بنی اسرائیل به هارون اظهار داشتند: برای ما خدائی بساز تا در مقابل ما بخرامد. هارون گفت گوشواره های طلا از گوشهای زنان و دختران و پسران خود بیرون کرده بیاورند پس آورده و برای آنها گوساله ساخت و به پرستش آن دعوت نمود و سپس برای اجرای مراسم عبادت قربانگاهی در مقابل گوساله قرار داد و گفت: فردا حج کنید پروردگار خود را.

سلیمان و داود در تورات
در کتاب اول پادشاهان بنی اسرائیل آمده است: سلیمان یک نفر مشرک و گمراه بود. سلیمان زنان مشرکه را تزویج داشت. زنان او در وقت پیری دل او را به پیری از خدایان غریب مایل ساختند و دل سلیمان مثل دل پدرش داود با یهوه خدایش کامل نبود.

یعقوب در تورات
یعقوب از سر شب تا طلوع فجر با انسانی کشتی گرفت و چون دانست بر یعقوب قدرت ندارد، به ران او زده، فشرده شد. به یعقوب گفت مرا بازدار. یعقوب گفت: رها نمی کنم تا مرا برکت نمائی. نام یعقوب را پرسیده، گفت: پس از این خود را یعقوب منام؛ زیرا با خداوند مجاهده نموده و غالب شده ای. نام تو سیرائیل است. یعقوب هم نام او را پرسید. گفت: چرا اسم مرا می پرسی؟ و یعقوب را برکت داد. پس یعقوب آن مکان را فنیئیل یعنی وجه الله نامید و گفت... تورات می گوید: انسانی که با یعقوب کشتی گرفت و بر یعقوب قدرت نداشت و نتوانست خود را رها کند، خداوند بود و یعقوب با توانائی و غلبه و شجاعت از خداوند برکت گرفت..

خداوند در تورات
در تورات در سفر اعداد آمده است موسی با هارون و ناداب و ابهو و هفتاد نفر از شیوخ بنی اسرائیل بالا رفت و خدای اسرائیل را دیدند. زیر پاهایش مثل صنعتی از عقیق آبی شفاف و مانند ذات آسمان در صفا. و بر سروران اسرائیل دست خود نگذاشت. پس خداوند را دیدند و خوردند و آشامیدند.

تورات و قتل عام نسلها و نابودی حرث ها
در سفر اعداد آمده است: پس از آن که اسرائیلیان بر مدیانیان غلبه کردند و زنان و کودکان آنها را دستگیر و اسیر کردند، موسی امر کرد: زنان و کودکان را کشته، دختران باکره را برای خود نگاه دارند. تعداد دختران باکره سی و دو هزار بود. در سفر تثنیه آمده است: موسی گفت تمامی مردان و زنان و کودکان شهرهای آموریان را هلاک کرده، احدی را باقی نگذاشتیم. و نیز آمده است: تمامی مردان و زنان و کودکان مملکت عوج را هلاک نمودیم. و نیز در سفر تثنیه آمده است: خداوند اسرائیلیان را امر نموده، گفت: شهرهای آموریان و کنعانیان و فرزیان و یبوسیان را تاراج کرده و از بشر و بهائم دیاری باقی نگذاریم. یوشع هم در جنگهای خود با مردم شهرهای فلسطین همین گونه رفتار کرده و عده کشته شدگان در غزوات او بیش از صد هزار زن و کودک بود.

تحریفات تورات از دیدگاه محققان

1- هندریک مورخ هلندی می گوید: «روزی از روزها حضرت موسی ناپدید گردید. در افواه افتاد که او با دو تخته سنگ نتراشیده از میان مردم بیرون رفته است. بعدازظهر آن روز قله کوه سینا نامرئی بود و تندبادی ابر سیاهی را آورده، کوه را زیر حجاب آن پنهان ساخت، به طوری که چشم انسانی در آنجا چیزی را نمی دید. چون حضرت موسی برگشت، یاللعجب که بر روی سنگهائی که در دست داشت، خدای قوم یهود در همان وقتی که رعد و برق گوش عالم را کر نموده بود، احکام خود را نقش کرده بود. به این ترتیب توراتی که از طرف پروردگار بر حضرت موسی نازل شده بود، از دست رفته و آنچه اکنون در اختیار قوم یهود است، زائیده افکار خاخامها و تراوشهای ذهن راهبران مذهبی این قوم می باشد.»
2- ویل دورانت می گوید: «ولتر دانشمند فرانسوی در صحت و اصالت تورات شک و تردید کرده است.»
3- زاپاتا تناقضات تاریخی تورات را کاملا آشکار ساخته است.
4- آدام اکلارک می گوید: «پس از تتبعات فراوان به این نتیجه رسیده ام که تورات اصلی در همان فتنه های اولیه از بین رفته است.ـ
5- هورمون می گوید: «نسخه اصلی تورات... و الواح احکام عشره پس از مرگ موسی در صندوق شهادت بود و علماء بنی اسرائیل طبق وصیت او هر چند وقت یک بار آنها را قرائت می کردند. آن نسخه با همان صندوق قرنها پیش از میلاد مسیح طعمه آتش جنگها و حوادث تاریخ گردید و بعدها گروهی از جمله عزیر یا عزرای یهود به تدریج با کمک گرفتن از محفوظات و مکتوبات به نگاشتن توراتی جدید اقدام نمودند.»
6- ریچارد سیمون می گوید: «اغلب متون مذهبی یهود ساخته و پرداخته خاخامهای یهود است.»
7- ژان استرک فرانسوی می گوید: «نویسنده یا نویسندان اسفار پنجگانه بدون توجه و دقت دو نوع متن را در این کتاب ردیف کردند که در یکی از آنها نام خدا الوهیم و در دیگری یهوه است.»

منـابـع

عبدالله مبلغی آبادانی- تاریخ ادیان و مذاهب جهان- جلد 2

کلیــد واژه هــا

1 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

1 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها