کتب مذهبی صابئین

فارسی 3734 نمایش |

مقدس ترین کتاب مذهبى مندائى ها کنزا به معناى گنج است که آن را سید رارابا یعنى کتاب بزرگ گویند.
صابئین در مجموع ده کتاب مذهبى دارند:
1- کینزاربا یا سدره یا صحف آدم، پیرامون خلقت و پیدایش موجودات و سرگذشت انسان و صفات خداوند به بحث پرداخته است. تألیف این کتاب به اوائل قرن هشتم میلادى مى رسد.
2- دراشه ادیهیا یا ادار فشادهیى یا سدرادیهى، یعنی تعالیم یحیی که پیرامون زندگى یحیى و تعالیم او بحث مى کند.
3- قلیتا (قلستا)، درباره احکام و مراسم ازدواج و غسل تعمید بحث مى کند.
4- سدرادنشماتا، درباره آداب تلقین اموات و چگونگى دفن و جدائى روح از بدن و دستورات مربوطه مى باشد.
5- دیونان یا دیوان، شامل دستورات مذهبى و آداب و سنن صابیان است.
6- اسفرملوائین یا اسفارمالاشیا، درباره حوادث آینده و پیشگوئى و آینده نگرى نوشته شده است و علماء این مذهب از این کتاب سعد و نحس ایام و بخت و طالع افراد را باز مى یابند.
7- اینانى یا اناشید، درباره عبادت و احکام اموات است.
8- دهقیق زیوا یا هیقل زیوا، کتاب ادعیه و اوراد مذهبى است.
9- پغره، درباره علم تشریح جسم انسان و ترکیب آن و تحولات جسمانى انسان بحث مى کند.
10- دساتیر، مسائل مختلف مذهبى، اجتماعى و... را دربردارد.
برخى این کتاب را ساختگى مى دانند. محققان بر ساختگى بودن این کتاب تأکید دارند. از میان این کتب آن چه مهم و قابل توجه زیاد مى باشد، کتاب اول است که به صحف آدم مشهور است. این کتاب در سال 1925 توسط پروفسور لیدزیارشگى به زبان آلمانى ترجمه شد. در این کتاب اصول اساسى آئین صابئین آمده است و درباره احکام دین، جهان آخرت و تعالیم اخلاقى، اجتماعى و مذهبى بحث کرده است. در این کتاب به داستان زندگى آدم و شیت و نوح و سام و یحیى و... پرداخته شده و نمائى از عقاید و احکام هر کدام آورده شده است.

منـابـع

عبدالله مبلغی آبادانی- تاریخ ادیان و مذاهب جهان- ج 2 بخش صابئین صفحه 835-837

علامه محمدحسين طباطبائی- تفسیر الميزان- ج 1 ذيل آيه شصت و دوم بقره

محمدبن عبدالکریم شهرستانی- ملل و نحل- ج 2 بخش صابئه

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد