بخشهای مختلف عهد قدیم

فارسی 4514 نمایش |

نسخه های در دسترس از عهد قدیم، مطابق با تقسیم مسیحی است این مجموعه مشتمل بر چندین کتاب است که عبارتند از:
1- سفر پیدایش.
2- سفر خروج.
3- سفر لاویان.
4- سفر اعداد.
5- سفر تثنیه.
6- صحیفه یوشع.
7- سفر داوران.
8- کتاب روت.
9- کتاب اول سموئیل.
10- کتاب اول پادشاهان.
11- کتاب دوم پادشاهان.
12- کتاب اول تواریخ ایام.
13- کتاب دوم تواریخ ایام.
14- کتاب عزرا.
15- کتاب نحمیا.
16- کتاب استر: این کتاب داستان دختر یتیم یهودی به نام «استر» را بیان می دارد. وی به همسری خشایارشا در می آید و دین خود را مخفی می کند. اما هنگامی که وزیر خشایارشا او را تحریک می کند که به قتل عام یهودیان حکم دهد، استر دین خود را آشکار می سازد و پادشاه نیز به همین دلیل وزیر را اعدام می کند.
17- کتاب ایوب: این داستان زندگی ایوب و بلایا و مصیبتهای را که بر او وارد شده، بیان می کند. پس از اینکه ایوب همه چیز خود را از دست می دهد، کسانی نزد او می آیند و علت این مصیبتها را گناهکاری ایوب می دانند، اما او این را رد می کند. وی علت این بلاها را نمی داند، تا اینکه خدا بر او ظاهر می شود و عظمت خود را یادآوری می کند. سرانجام ایوب توبه می کند و خدا نعمتهایی بیش از گذشته به او می دهد.
18- کتاب مزامیر: کتاب مزامیر یا زبور داود، مجموعه ای است از شعر و سرود درباره نیایش، پرستش و توکل بر خدا، این کتاب مشتمل بر 150 سرود است که حدود نیمی از آن منسوب به حضرت داود، و بقیه منسوب به دیگران است.
19- کتاب امثال: این کتاب که منسوب به حضرت سلیمان است، بر اهمیت دانش تأکید می کند و خدا ترسی را کلید دانش می شمرد. همچنین خوار شمردن حکمت و ادب را حماقت می داند و به جوانان موعظه می کند که نصایح و تعالیم پدر و مادر را بپذیرند. این کتاب خردمندانه زیستن را به انسان می آموزد.
20- کتاب جامعه: این کتاب که به حضرت سلیمان منسوب است، می توان آن را فلسفه ای بدبینانه قلمداد کرد. نویسنده آن بین ایمان و شک، امید و یأس لذت و رنج و مفهوم زندگی و پوچی در نوسان است. او به انسانی که به سوی آینده ای ناشناخته گام بر می دارد، سفارش می کند که از زمان حاضر لذت ببرد. نویسنده این کتاب همه چیز را پوچ می داند؛ زیرا شر و بدی و بالاتر از همه، مرگ سایه خود را بر همه چیز افکنده است. او در پایان به انسان توصیه می کند که از خدا بترسد و احکام او را پاس دارد.
21- غزل غزلهای سلیمان: این کتاب که مجموعه ای از اشعار عاشقانه است، به حضرت سلیمان منسوب است. هر چند به ظاهر این اشعار به عشق دنیوی اشاره دارد، می توان آنها را کنایه و مجاز نیز تلقی کرد.
22- کتاب اشعیا: این کتاب بیشتر، گناه و پیامدهای آن را به قوم اسرائیل هشدار می دهد و آنان را سرزنش می کند. همچنین در این کتاب ظهور مسیح و نتایج آن پیش گویی شده است.
23- کتاب ارمیا: ارمیا در این کتاب چگونگی رسیدن خود به نبوت و زیر بار نرفتن مردم را توضیح می دهد. او به بنی اسرائیل به سبب گناهانشان هشدار داده، از مجازات بیم می دهد. البته گاهی نیز در این کتاب از آینده نیکوی اورشلیم سخن به میان آمده است.
24- مراثی ارمیا: ارمیای نبی این کتاب را پس از ویرانی اورشلیم و اسارت قوم نوشته، مصایب و گرفتاریهای آنان را بیان می کند وی از غم و درد هموطنانش شکوه می کند و این بلاها و مصایب را به سبب گناه قوم می داند.
25- کتاب حزقیال نبی: حزقیال نبی که با بنی اسرائیل به تبعید رفت، در بابل قوم را دلداری می دهد و پیشگویی می کند که آنان به زودی به وطن خود باز می گردند. او اختیار و آزادی انسانها را گوشزد می کند و می گوید: اگر راه صحیح را انتخاب نکنند، باید منتظر عواقب آن باشند.
26- کتاب دانیال نبی: هنگامی که پادشاه بابل به کشور یهودا حمله کرد، دانیال پسر جوانی بود. وی همراه قوم به بابل آورده شد. و پس از چندی به دربار نبوکد نصر راه می یابد و خوابهای پادشاه را تعبیر می کند. بخشی از این کتاب به شرح زندگی دانیال، و بخشی دیگر به رویاهای او درباره آینده و حوادثی که قبل از آمدن ملکوت خدا رخ می دهد، و نیز به چگونگی ملکوت خدا اختصاص دارد.
27- کتاب هوشع: هوشع پیش از سقوط کشور شمالی، در آن منطقه زندگی می کرد. پیامها و اندرزهای که خدا به واسطه این پیامبر به مردم و حاکمان کشور شمالی (اسرائیل) فرستاده، در این کتاب آمده است. همچنین بخشی از این کتاب به زندگی هوشع اختصاص دارد.
28- کتاب یوئیل: در این کتاب آمده است که یوئیل مردم کشور جنوبی (یهودا) را انذار می دهد و به آنها می گوید خدا بر آنان به سبب گناهانشان بلا نازل می کند. او همچنین مردم را از روز داوری می ترساند و از آنها می خواهد که توبه کنند.
29- کتاب عاموس: این پیامبر از سوی خدا برای انذار مردم سرزمین شمالی فرستاده می شود. در این زمان، مردم اسرائیل به ثروتی زیاد رسیده، در گناه و ظلم و فساد غرق شده بودند. از این رو، عاموس آنها را به راه راست دعوت می کند و از روز داوری می ترساند.
30- کتاب عوبدیا: این کتاب درباره قوم ادوم سخن می گوید؛ قومی که از نسل عیسو، برادر یعقوب، بودند و با اسرائیل پیوسته سر ستیز داشتند. عوبدیا در این کتاب از نابودی ادومی ها به دست خداوند نیز خبر می دهد.
31- کتاب یونس: در این کتاب خدا به یونس دستور می دهد که به سوی نینوا، پایتخت کشور آشور، برود و مردم آنجا را به سوی خدا فرا بخواند. اما چون مردم آن سرزمین دشمن بین اسرائیل بودند، یونس از خدا خواست که آنان را مجازات کند. به همین روی، وی آنها را ترک کرد و به سمت دیگری رفت. در راه در دریا ماجراهایی برای وی روی می دهد که موجب توبه او می شود. او سپس به نینوا باز می گردد و مردم را به سوی خدا دعوت می کند.
32- کتاب میکاه: در این کتاب آمده است که میکاه نبی، بنی اسرائیل را از گناه باز می دارد، و نیز تخریب هر دو کشور را پیشگویی می کند او قوم را به توبه و بازگشت به خدا ترغیب نموده، همچنین آمدن مسیح را خبر می دهد.
33- کتاب ناحوم: در این کتاب از قدرت و مهربانی خدا سخن رفته و سقوط کشور آشور و نینوا، پایتخت آن در حالی که در فسق و فجور افتاده پیشگویی شده است.
34- کتاب حبقوق: در این کتاب نیز چنین آمده که حبقوق از یک سو، مردم را به ترک گناه و توبه دعوت می کند و از سوی دیگر، مجازات آنها و حمله بابلی ها را خبر می دهد. او با وجود مشکلات زیاد، هیچ گاه از خدا دست برنمی دارد و در سرودی نشان می دهد که در هر حال به خدا اعتماد دارد.
35- کتاب صفنیا: در این کتاب آمده است که صفنیا قوم را بیم می دهد و می گوید خدا هر قوم گناهکار را مجازات می کند. او همچنین از شکوه و عظمت اسرائیل (که خدا به آن باز خواهد گرداند) سخن می گوید.
36- کتاب حجی: این کتاب مربوط به زمانی است که قوم از اسارت بازگشته، به بازسازی خانه خانه پرداخت. هنگامی که در کار بازسازی سستی پیش می آید، حجی از سوی خدا دستور می آورد که کار را به پایان برسانند.
37- کتاب زکریا: زکریای نبی که معاصر حجی است، مردم را به بازسازی خانه خدا تشویق می کند. او همچنین از آمدن مسیح موعود نیز خبر می دهد
38- کتاب ملاکی: ملاکی در زمانی زندگی می کند که خانه خدا بازسازی شده است، ولی کاهنان وظایف خود را در قبال آن انجام نمی دهند و مردم نیز به گناه افتاده اند. او کاهنان و مردم را انذار، و به توبه دعوت می کند و نیز به آنان از آمدن مسیح موعود خبر می دهد.

منـابـع

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی-یهودیت- انجمن معارف اسلامی ایران- انتشارات آیت عشق

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد