پاداش تلاوت سوره های قرآن در روایات

فارسی 3047 نمایش |

ثواب تلاوت سوره صافات
«عن الحسن بن أبی العلاء عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الصافات فی کل یوم جمعة لم یزل محفوظا من کل آفة مدفوعا عنه کل بلیة فی الحیاة الدنیا مرزوقا فی الدنیا فی أوسع ما یکون من الرزق و لم یصبه الله فی ماله و ولده و لا بدنه بسوء من شیطان رجیم و لا من جبار عنید و إن مات فی یومه أو فی لیلته بعثه الله شهیدا و أماته شهیدا و أدخله الجنة مع الشهداء فی درجة من الجنة؛ حسن بن ابى العلاء از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند، پیوسته از هر آسیبى در امان مى باشد و گرفتاریهاى دنیوى از او دور مى شوند، و در دنیا از گشایش و افزونى روزى بهره مند مى گردد، و خداوند او را از جهت مال و فرزند و بدن دچار شر شیطان رانده شده و یا ستمگر بدخو نمى کند، و چنانچه در همان روز یا در همان شب بمیرد، خداوند او را شهید برانگیزد و شهید بمیراند و او را با شهیدان در یک درجه و مقام در بهشت جا مى دهد».

ثواب تلاوت سوره ص
«جبیر العرزمی عن أبیه عن أبی جعفر ع قال من قرأ سورة ص فی لیلة الجمعة أعطی من خیر الدنیا و الآخرة ما لم یعط أحد من الناس إلا نبی مرسل أو ملک مقرب و أدخله الله الجنة و کل من أحب من أهل بیته حتى خادمه الذی یخدمه و إن لم یکن فی حد عیاله و لا فی حد من یشفع فیه؛ جبیر عرزمى از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است: هر کس در شب جمعه سوره ص را تلاوت کند، به قدرى از خیر دنیا و آخرت به او کرامت کنند که جز به پیامبرى مرسل و یا فرشته اى مقرب به دیگرى داده نمى شود، و خداوند او را و هر کس از افراد خاندانش را -که دوست داشته باشد- وارد بهشت مى کند، حتى خدمتکارى را که پرستارى او را بر عهده داشته است گرچه از افراد خانواده اش یا از کسانى که حق شفاعت در مورد آنان داشته است نباشد».

ثواب تلاوت سوره زمر
«عن هارون بن خارجة عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الزمر استحقها [استخفها من لسانه أعطاه الله من شرف الدنیا و الآخرة و أعزه بلا مال و لا عشیرة حتى یهابه من یراه و حرم جسده على النار و بنى له فی الجنة ألف مدینة فی کل مدینة ألف قصر فی کل قصر مائة حوراء و له مع هذا عینان تجریان وینان نضاختان و عینان مدهامتان و حور مقصورات فی الخیام- ذواتا أفنان و من کل فاکهة زوجان؛ هارون بن خارجه از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره زمر را تلاوت کند و آن را آسان قرائت کند، خداوند شرف دنیا و آخرت را به او کرامت فرماید، و او را بدون مال و منال و خویشان و وابستگان عزیز مى گرداند، به طورى که هر که او را ببیند بزرگش مى دارد و احترامش مى گذارد، و خداوند بدن او را بر آتش جهنم حرام مى کند، و در بهشت هزار شهر براى او مى سازد، که هر شهرى هزار کاخ، و در هر کاخى یک صد حوریه است، و علاوه بر آن براى او دو چشمه روان و دو چشمه جوشان و دو چشمه اى که از شدت زلالى و صاف بودن آب آنها به سیاهى مى زند، و حورانى پرده نشین، و باغهائى که داراى اقسام نعمتها و درختها و میوه هاست و از هر میوه اى دو نوع».

ثواب تلاوت سوره مؤمن
«عن أبی الصباح عن أبی جعفر ع قال من قرأ حم المؤمن فی کل لیلة غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و ألزمه کلمة التقوى و جعل الآخرة خیرا له من الدنیا؛ ابوالصباح کنانى روایت کرده است که امام محمد باقر (ع) فرمود: اگر کسى هر شب سوره حم مؤمن را تلاوت کند، خداوند تمام گناهانش را خواهد آمرزید، و او را با تقوا گرداند، و آخرت را براى او بهتر (و راحت تر) از دنیا قرار دهد».

ثواب تلاوت سوره سجده
«عن ذریح المحاربی قال قال أبو عبد الله ع من قرأ حم السجدة کانت له نورا یوم القیامة مد بصره و سرورا و عاش فی الدنیا محمودا مغبوطا؛ ذریح محاربى روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره حم سجده را بخواند، در روز قیامت براى او نورى مى شود که شعاع آن -تا جایى که چشم مى بیند- امتداد مى یابد، و همچنین مایه خوشحالى و شادمانى او در آن روز مى شود، و در این دنیا طرز زندگانى او مورد ستایش و غبطه دیگران قرار مى گیرد».

ثواب خواندن سوره حم عسق (شورى)
«عن سیف بن عمیرة عن أبی عبد الله ع قال من قرأ حمعسق بعثه الله یوم القیامة و وجهه کالثلج أو کالشمس حتى یقف بین یدی الله عز و جل فیقول عبدی أدمت قراءة حمعسق و لم تدر ما ثوابها أما لو دریت ما هی و ما ثوابها لما طلت [مللت قراءتها و لکن سأجیزک جزاءک أدخلوه الجنة و له فیها قصر من یاقوتة حمراء أبوابها و شرفها و درجها منها یرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها و ألف غلام من الولدان المخلدین الذین وصفهم الله عزوجل؛ سیف بن عمیره روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که بر تلاوت سوره حم عسق (سوره شورى) مداومت کند خداوند در روز قیامت او را با سیمائى همچون برف (سفید) یا آفتاب فروزان برمى انگیزد تا در پیشگاه خداوند متعال بایستد و خداوند او را مورد خطاب قرار مى دهد که: اى بنده من! بر تلاوت سوره حم عسق مداومت کردى در حالى که از ثواب آن بى خبر بودى! اگر مى دانستى که این (سوره) چه سوره اى است و ثواب تلاوت آن چه اندازه است از خواندن آن خسته نمى شدى، و من اینک تو را از پاداش و اجرى که دارى آگاه مى سازم، آنگاه فرمان مى راند که او را وارد بهشت کنید، و در بهشت کاخى از یاقوت سرخ از آن اوست که درها و ایوانها و پله هاى آن همه از همان یاقوت سرخ است، و درون آن از بیرون آن پیدا، و بیرون آن از درون آن هویداست؛ و براى او در آن کاخ هزار کنیز زن و هزار غلام نوجوان که جاودانه در آن قصر (در خدمت او) باشند، همانها که خداوند متعال (در قرآن) آنان را وصف کرده است».

ثواب تلاوت سوره زخرف
«عن أبی بصیر قال قال أبو جعفر ع من أدمن قراءة حم الزخرف آمنه الله فی قبره من هوام الأرض و ضغطة القبر حتى یقف بین یدی الله عز و جل ثم جاءت حتى تدخله الجنة بأمر الله تبارک و تعالى؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: کسى که بر تلاوت سوره حم زخرف مداومت کند، خداوند او را از گزند حشرات زمین، و فشار قبر در امان دارد تا هنگامى که در پیشگاه خداوند بایستد، آنگاه آن سوره مى آید و به ستور خداوند او را وارد بهشت مى کند».

ثواب تلاوت سوره دخان
«عن أبی حمزة قال قال أبو جعفر ع من قرأ سورة الدخان فی فرائضه و نوافله بعثه الله مع الآمنین یوم القیامة و ظلله تحت عرشه و حاسبه حسابا یسیرا و أعطاه کتابه بیمینه؛ ابوحمزه روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: هر کس سوره دخان را در نمازهاى واجب و مستحب خود تلاوت کند، خداوند در روز قیامت او را با امان یافتگان (از عذاب جهنم) بر مى انگیزد، و در سایه عرش خود جاى مى دهد، و کار حساب او را بر او آسان مى گیرد، و نامه عملش را در دست راستش قرار مى دهد».

ثواب تلاوت سوره جاثیه
«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الجاثیة کان ثوابها أن لا یرى النار أبدا و لا یسمع زفیر جهنم و لا شهیقها و هو مع محمد ص؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: ثواب کسى که سوره جاثیه را تلاوت کند این است که هرگز آتش جهنم را نمى بیند، و صداى (هراسناک) آن را نمى شنود، و با رسول خدا (ص) محشور مى شود».

ثواب تلاوت سوره احقاف
«عن عبد الله بن أبی یعفور عن أبی عبد الله ع قال من قرأ کل لیلة أو کل جمعة سورة الأحقاف لم یصبه الله بروعة فی الحیاة الدنیا و آمنه من فزع یوم القیامة إن شاء الله؛ عبدالله بن ابى یعفور روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس در هر شب یا در هر هفته سوره احقاف را تلاوت کند، خداوند او را در دنیا مبتلا به ترس و وحشت نکند، و به خواست خدا از دلهره و تشویش روز قیامت در امان خواهد بود».

ثواب تلاوت سوره هائى که با «حم» آغاز مى شود
«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال الحوامیم ریاحین القرآن فإذا قرأتموها فاحمدوا الله و اشکروه کثیرا لحفظها و تلاوتها إن العبد لیقوم و لیقرأ الحوامیم فیخرج من فیه أطیب من المسک الأذفر و العنبر و إن الله عز و جل لیرحم لتالیها و قاریها و یرحم جیرانه و أصدقاءه و معارفه و کل حمیم و قریب له و إنه فی القیامة یستغفر له العرش و الکرسی و ملائکة الله المقربون؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: سوره هائى که با حم آغاز مى شود (به منزله) گلهاى خوشبوى قرآن هستند، پس هر زمان که آنها را تلاوت کردید، خدا را بسیار حمد و سپاس بگوئید به خاطر توفیقى که در تلاوت آنها داشته اید، و چون بنده اى این سوره ها را تلاوت مى کند از دهانش چیزى خوشبوتر و پاکیزه تر از مشک ناب و عنبر بیرون مى آید، و براستى که خداوند تلاوت کننده آن سوره ها را و همسایه و دوستان و آشنایان و تمام خویشان و افراد نزدیک به او را مورد رحمت خود قرار مى دهد، و در روز قیامت عرش و کرسى و فرشتگان مقرب خداوند براى او طلب آمرزش مى کنند».

منـابـع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 112-114

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 292-299

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد