اسماعیل بن موسی

فارسی 4717 نمایش |

«اسماعیل بن موسی» فرزند امام موسی کاظم (ع) و برادر امام رضا (ع) است که از آن حضرت روایت می کند.
او در مصر زندگی می کرد و فرزندانش که تعدادشان کم بود، از تنها فرزندش موسی بن اسماعیل هستند. یکی از اولاد او جعفر بن موسی بن اسماعیل است که به ابن کلثم معروف است و به اولاد او «کلثمیون» می گویند که در مصر زندگی می کردند. همچنین «بنو ابوالعساف» و «بنونسیب الدولة» و «بنوالوراق» در مصر و شام از آنان هستند.

شخصیت و موقعیت
اسماعیل بن موسی از طرف امام محمد جواد (ع) متولی وقف بود و در سال هـ.ق مامور شد بر جنازه صفوان بن یحیی نماز میت بخواند.

آثار
اسماعیل بن موسی چند کتاب تألیف کرده و از پدران خود روایت می کند. کتب او را ابوعلی محمد بن محمد بن اشعث کوفی روایت می کند و نجاشی هم در رجال خود همین سخنان شیخ را گفته و نیازی به تکرار آن نیست. او کتابی دارد که از پدرش از پدرانش روایت می کند، از جمله: کتاب طهارت، صلات، زکات، صوم، حج، سنن و آداب، رویا، که بر این کتابها نام اشعثیات گذاشت، چون از محمد بن محمد بن اشعث، که بنا به نظر مشهور مورد اعتماد است، روایت می کرد.

منـابـع

شیخ طوسی- تهذیب

شیخ کلینی- اصول کافی

نجاشی- رجال

شیخ طوسی- فهرست

شيخ صدوق- علل الشرایع- جلد 2

طبرسی- اعلام الوری

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها