راویان حدیث غدیر خم از تابعین (ف تا پایان)

فارسی 3461 نمایش |

حرف؛ ف- ق
1- ابوبکر فطر بن خلیفه مخزومی (آزاد شده بنی مخزوم) حناط؛ مرد مورد وثوق و متصف به راستی است، احمد و ابن معین و عجلی و ابن سعد او را توثیق نموده اند، طبق مندرج در «تهذیب التهذیب» در سال 150 ر 153 یا بیشتر وفات یافته، حدیثی از او در مورد (مناشده) در رحبه به طرق بسیار و صحیح که رجال سند آنها مورد وثوق هستند ذکر شده است.
2- قبیصة بن ذؤیب؛ ذهبی در جلد 1 تذکره خود صفحه 52 شرح حال او را نوشته و او را ستایش نموده و ابن حبان به طوری که در صفحه 268 خلاصه مذکور است.
3- ابومریم قیس ثقفی مدائنی. به طوری که در صفحه 395 خلاصه خزرجی مذکور است. نسائی او را توثیق نموده طریق منسوب به او در صفحه 102 گذشت و رجال سند آن مورد وثوق هستند.

حرف؛ م- تا آخرین حروف
4- محمد بن عمر بن علی أمیرالمؤمنین (ع)؛ در خلافت عمر بن عبدالعزیز و به قولی سال 100 هجری وفات یافته. ابن حبان او را توثیق نموده و ابن حجر گفته که نامبرده از طبقه ششم و متصف به راستگوئی است. بعد از (سی) وفات یافته است.
5- ابوالضحی مسلم بن صبیح همدانی کوفی عطار. به طوری که در صفحه 321 «خلاصة التهذیب» و صفحه 422 «التقریب» مذکور است ابن معین و ابوزرعه او را توثیق نموده اند.
6- مسلم ملائی.
7- ابوزراره مصعب بن سعد بن ابی وقاص زهری مدنی؛ طبق مندرج در صفحه 334 «التقریب» موثق است در سال 103 وفات یافته است.
8- مطلب بن عبدالله قرشی مخزومی مدنی؛ ابوزرعه و دارقطنی او را توثیق نموده اند.
9- مطر وراق.
10- معروف بن خربود؛ ابن حبان او را توثیق نموده است.
11- منصور بن ربعی.
12- مهاجرین مسمار زهری مدنی.
13- موسی بن اکیل بن عمیر نمیری.
14- ابوعبدالله میمون بصری؛ آزاد کرده عبدالرحمن بن سمره، ابن حبان به طوری که در جلد 9 «مجمع الزواید» صفحه 111 مذکور است او را توثیق نموده و ابن حجر در صفحه 17 «القول المسدد» گوید: «میمون مورد توثیق عده واقع شده و نسبت به حفظ او بعضی از علماء رجال سخن گفته اند و ترمذی حدیثی از او را تصحیح نموده.» طرق حفاظ منسوب به او بسیار است و ابن کثیر طرق او را تصحیح نموده است.
15- نذیر الضبی کوفی؛ از بزرگان تابعین است. حدیثی منسوب به او در داستان (مناشده) أمیرالمؤمنین (ع) در روز جمل، نقل شده است.
16- هانی بن هانی همدانی کوفی؛ به طوری که در تقریب مذکور است، نسائی گفته است باکی بر او نیست.
17- ابوبلج یحیی بن سلیم فزاری واسطی؛ ابن معین و نسائی و دارقطنی به طوری که در صفحه 383 خلاصه خزرجی مذکور است او را توثیق نموده اند و حافظ هیثمی در جلد 9 «مجمع الزواید» صفحه 109 او را توثیق نموده و حدیثی که به طریق او از ابن عباس روایت شده صحیح است و تمام رجال سند آن ثقه و مورد اعتمادند.
18- یحی بن جعدة بن هبیره مخزومی؛ بر حسب مندرج در صفحه 389 «التقریب» مورد اعتماد و وثوق است و از طبقه سوم است.
19- یزید بن ابی زیاد کوفی؛ یکی از پیشوایان کوفه است، در سال 136 در سن نود سالگی یا نزدیک به آن وفات یافته است.
20- یزید بن حیان تیمی کوفی؛ عاصمی در «زین الفتی» و نسائی طبق مندرج در صفحه 370 «خلاصه خزرجی» او را توثیق نموده اند و ابن حجر در تقریب خود او را موثق دانسته و در شمار طبقه وسطی از تابعین معرفی نموده است. حافظ عاصمی در «زین الفتی» به اسنادش از اسحق بن ابراهیم مروزی «ثقه» از یزید بن حیان کوفی (ثقه در حرم) روایت نموده که: رسول خدا (ص) در غدیر خم به پا خواست، پس موعظه و تذکر فرمود، سپس فرمود: «ای مردم: این است و جز این نیست که من بشری هستم همانند شما، نزدیک است که فرستاده حق مرا برسد و اجابت کنم....» تا آخر حدیث.
21- ابو داود یزید بن عبدالرحمن بن اودی کوفی؛ بر حسب مندرج در صفحه 372 «خلاصه خزرجی» ابن حبان او را توثیق نموده، در داستان «مناشده» جوانی با ابی هریره حدیث او نقل شده است.
22- ابونجیح یسار ثقفی؛ متوفای 109 هجری- بر حسب مندرج در صفحه 384 «خلاصه خزرجی» ابن معین او را توثیق نموده است.
 

منـابـع

علامه عبدالحسین امینی- ترجمه الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب- جلد 1 بخش ‏اول صفحه 125

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد