نیاز ایدئولوژی به جهان بینی

فارسی 1680 نمایش |

"ایدئولوژی" نیازمند به نوعی "جهان بینی" است. دلیل این امر این است که:
اولا: به مسائل اساسی جهان شناسی که به کل جهان مربوط می شود نه به جزء خاص پاسخ دهد.
ثانیا: یک شناسایی پایدار و قابل اعتماد و جاودانه بدهد نه یک شناسایی موقت و زودگذر.
ثالثا: آنچه ارائه می دهد ارزش نظری و واقعیت نمایانه داشته باشد نه صرفا عملی و فنی.
یک جهان بینی آنگاه تکیه گاه یک ایدئولوژی و پایه‏ ایمان قرار می‏ گیرد که رنگ و صبغه مذهبی داشته باشد. لذا یک جهان بینی آنگاه می ‏تواند تکیه گاه یک ایدئولوژی قرار گیرد که استحکام و وسعت تفکر فلسفه و قدس‏ و حرمت اصول مذهبی را داشته باشد.

منـابـع

مرتضی مطهری- جهان بینی توحیدی- صفحه 20

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها