سخنان امیرالمؤمنین در باب امور کارگزاران

فارسی 2130 نمایش |

در فرمان امیرالمؤمنین به مالک اشتر درباره هر موضوعی در باب اداره جامعه اسلامی مطالب جامعی بیان شده است از جمله امور کارگزاران که در متن نامه اینگونه آمده است:
«سپس در امور کارگزارانت نظر کن:
1- آنان را با آزمایش (و تحقیق و کشف صلاحیت) به کار بگمار، نه از روی بخشش بی علت و استبداد، زیرا آنان مجموعه ای از شعبه های ظلم و خیانتند.
2- از میان مردم کسانی را برای کارگزاری انتخاب کن که اهل تجربه و حیاء از خاندانهای صالح و صاحب قدم های مفید در اسلام و سوابق شایسته می باشند، زیرا آنان دارای اخلاقی شریف تر و حیثیت و آبروئی صحیح ترمی باشند، آنان کمتر از دیگران خود را در پرتگاه طمع ها قرار می دهند، و دارای نظر رساتر در عواقب کارها می باشند.
3- سپس عوامل مواد معیشت آنان را فراوان نما زیرا بدین وسیله است که برای اصلاح نفس خود قدرت پیدا می کنند و از دست درازی به آنچه که از دولت یا مردم در زیردست دارند بی نیاز می گردند، (با این بی نیازی) در آن هنگام که امر تو را مخالفت کنند و یا در امامت تو خیانت بورزند، حجت تو بر آنان تمام است.
4- سپس همه کارهای کارگزاران را تحت نظر بگیرد و بازرسان مخفی از مردمان را که اهل صدق و وفا هستند بر آنان بگمارد زیرا تحت نظر قرار دادن پنهانی امور کارگزاران آنان را وادار به حفظ امانت و مدارا به رعیت می نماید و معاونان خود را با دقت کامل زیر نظر بگیرد، در آن هنگام که کسی از آنان دست به خیانت گشود و این خیانت را اخبار بازرسان مخفی تایید کرد، از جنبه شهادت به آن اخبار استفاده نموده و کیفر بدنی را برای او اجرا کن و به آن عملی که مرتکب شده است، مسئول قرار بده و او را به موقعیت ذلت و خواری بکشان و با نشان خیانت او را مشخص نما و ننگ و تهمت را از گردنش بیاویز.»
این منطق امام اول شیعیان است درباه مسئولان و گردانندگان حکومت اسلامی که شایسته الگوبرداری حاکمان مسلمان است.

منـابـع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 37- 38

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد