راههای فعالیت های هنری برای ارائه ارزش و عظمت هنر

فارسی 2291 نمایش |

فعالیت هنری طرق بسیار متنوعی برای ارائه احساس برین و ارزش و عظمت آن در اختیار دارد که ما فقط به ذکر نمونه هایی از آن می پردازیم:
1-هنرمند می تواند چه به وسیله نقاشی های عالی و چه با ارائه نمایشنامه های خوب، تأثیر و تأثر انسان ها را از شادی ها و انده های یکدیگر به وسیله داشتن جان آگاه، احساس وحدت مقدماتی را درانسان ها به وجود بیاورد، مانند:
الف- نمایش و یا نقاشی چشم هایی را نشان بدهد که از دیدن سرور انبساط در انسان دیگر، فروغ خاص همان سرور و انبساط را جلوه می دهد، به طوری که اگر یک انسان، آن نشاط و سرور را در دو انسان متأثر از یکدیگر در یک زمان ببیند و عامل و معمول را نداند، چنان تلقی کند که هر دو انسان تحت تأثیر یک انگیزه سرور انگیز و انبساط بخش قرار گرفته اند.
ب- سخنان دو شخص متأثر از همدیگر را چنان تنظیم و از دل برآمده بیان کند که هر انسان بیننده چنان تلقی کند که آن دو شخص از یک منبع و برای وصول به یک هدف آن سخنان را ابراز می دارند.

2-هنرمند می تواند با بیان نقاشی و نمایش و غیر از آن دو، صدها کنش و واکنش را در صحنه حیات انسان ارائه نماید، مثل مضمون ابیات زیر:

عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده *** حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت
گفتا که، که را کشتی تا کشته شدی زار *** تا باز کجا کشته شود آن که تو را کشت
انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس *** تاکس نکند رنجه به در کوفتنت مشت


هم چنین، با این ارائه محسوس و ملموس، اثبات کند که پشت پرده طبیعت محسوس، قانونی درباره جان های آدمیان در جریان است که هیچ کس نمی تواند آن را منکر شود. آن قانون چنین است:
این جهان کوه است و فعل ما ندا *** سوی ما آید نداها را صدا

3-هنرمند می تواند احساس آرامش قلبی و سعادت وجودی انسان هایی را ارائه کند که آن را در نتیجه تکاپو، برای تقلیل دردها و سختی های مردم به دست آورده اند.

منـابـع

محمدتقی جعفری- زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام- صفحه 125-124

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها