انوش پیامبر علیه السلام

فارسی 5515 نمایش |

در مرآة الزمان آمده است:
انوش در زمان حیات حضرت آدم (ع) به دنیا آمد. آنگاه که شیث مرگ خود را نزدیک دید فرزندش انوش را وصی خود گردانید. و او را از نوری که به هنگام تولد او به وی منتقل شده است یعنی نور پیامبر خاتم (ص) که از نسل او به دنیا خواهد آمد، آگاه نمود و او را فرمان داد که فرزندانش را از این افتخار و شرف که از بزرگی به دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل خواهد شد آگاه کند.
انوش بعد از فوت پدرش به نیکوترین وجهی به انجام فرامین او برخاست و به تدبیر امور رعایا و اجرای قوانین الهی همانگونه که در زمان پدرش بود قیام نمود. او نخستین کسی است که نخل خرما بنشاند و دانه در زمین بیفشاند.

اولین کسی که درخت نشاند و زراعت کرد
در مروج الذهب آمده است:
انوش به عمران و آبادانی زمین برخاست. بعد از اینکه فرزندش قینان به دنیا آمد، نور تابنده در پیشانی قینان درخشیدن گرفت. انوش درباره این نور از قینان پیمان گرفت. یعنی از او پیمان گرفت که حاملان نور پیامبر خاتم (ص) را که از فرزندان او خواهند بود، از وجود و برکت آن نور آگاه سازد.
وصیت انوش به پسرش قینان، و تعلیم صحف آدم (ع) به او در اخبار الزمان آمده است:
انوش پسر شیث بود که نخستین فرزند او به حساب می آمد و وصی پدرش بود. انوش نیز به نوبه خود پسرش قینان را وصی خود قرار داد، و صحف حضرت آدم را به وی تعلیم داد.
در تاریخ یعقوبی آمده است:
انوش فرزند شیث، بعد از پدر به حفظ و نگهداری مفاد وصیت پدر و جدش برخاست. او به نیکوترین وجهی خدا را بندگی و عبادت کرد، و قومش را نیز فرمان داد تا به نحو احسن خدای را عبادت کنند.

وفات انوش
در تاریخ طبری آمده است:
انوش بعد از پدرش به اداره امور و ملک، نظم و تدبیر رعایا پرداخت.
هنگامی که ارتحالش فرا رسید، و فرزند زادگانش: قینان، مهلائیل، یرد، اخنوخ، متوشلخ، و زنان و فرزندانشان را فرا خواند، و چون همگی حاضر آمدند بر آنها درود فرستاد و برایشان از خداوند برکت خواست، و از اینکه حتی یکی از فرزندان ایشان قصد آمیزش با دودمان قابیل ملعون را داشته باشد بر حذرشان داشت. آنگاه قینان را وصی خود معرفی نمود و او را به نگهداری جسد آدم سفارش کرد همه را فرمان داد تا در خدمت وی خدای را نماز گزارند، و او را بسیار تقدیس کنند، آنگاه دیده برهم نهاد و دنیا را بدرود گفت.

منـابـع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 645-646

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها