فرهنگ از دیدگاه مراجع یونانی

فارسی 2026 نمایش |

در مراجع یونانی درباره فرهنگ چنین آمده است:
کالتور ریشه لاتین دارد و در اصل به معنای کشت زمین، کشت کاری و زراعت مورد استفاده قرار می گرفته است. این کلمه از چندین سال پیش همراه با تغییرات ایدئولوژیک و تغییرات اجتماعی و طبقاتی وارد زبان یونانی شد و به صورت کالتورا مورد استناد قرار می گیرد که به معنای کشت زمین، تربیت و پرورش فکر و جسم از طریق آموزش و پرورش، به تکامل رسیدن فرهنگ پرورش و تربیت عقلانی است. اگر به لغت نامه زبان یونانی مراجعه کنیم، مترادف آن کلمه های کشت، تربیت، آموزش، فرهنگ و تمدن است. گاهی اوقات این کلمه به عنوان طنز نیز استفاده می شود و آن زمان است که به شخصی لقب "کالچر یاریس" داده می شود یعنی شخصی که برای خودنمایی خود را علاقه مند به مسائل فرهنگی نشان می دهد.
در زبان یونانی این کلمه به عنوان یک مجموعه کمتر استفاده می شود زیرا به دلیل وسیع بون و غنی بودن این زبان (یونانی)، در هر مورد کلمه خاص آن استفاده می شود و به همین دلیل پنج کلمه مترادف آن را به راحتی می توان مورد بهره برداری قرار داد که هر کدام زمینه خاصی از معنای فرهنگ را می رساند. مهم ترین توجهی که در تعریف فرهنگ از دیدگاه لغت نامه و دایرة المعارف یونان صورت گرفته است سه نکته بسیار با اهمیت است: الف. اغلب مفاهیم یا عناصر مربوط به فرهنگ از این دیدگاه دارای ارزش تکاملی بوده مخصوصا که به کلمه تکامل رسیدن تصریح شده است.
ب. تربیت عقلانی را یکی از معانی یا عناصر فرهنگی مطرح نموده است. بدیهی است که منظور از عقلانی در این مورد اندیشه منتج محض نیست بلکه آن فعالیت مغزی و اندیشه است که در پرتو اصول ارزشی به جریان می افتد.
ج. تنوع در معنی فرهنگ است. چنان که می گوید: در زبان یونانی این کلمه به عنوان یک مجموعه کمتر استفاده می شود زیرا به دلیل وسیع بودن و غنی بودن این زبان (یونانی)، در هر مورد کلمه خاص آن استفاده می شود. و این سه نکته در تعریف فرهنگ یونانی ها قابل تأمل است.

منـابـع

محمدتقی جعفری- فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو- صفحه 88-87

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها