نمونه ای از وصیت پیامبران در کتب عهدین

فارسی 4258 نمایش |

در نقل اخبار اوصیاء از کتب عهدین، سه وصیت از آنها را می آوریم:
الف- وصیت موسی کلیم (ع) به نبی خدا یوشع (ع):
در کتاب " قاموس کتاب مقدس " ذیل ماده "یوشع" به نقل از تورات آمده است: یوشع بن نون با موسی در کوه سینا بود و به پرستش گوساله در زمان هارون آلوده نگردید.
در آخر باب بیست و هفتم از سفر اعداد، درباره خبر تعیین او به وصایت موسی از جانب خدا، آمده است: «و موسی به خداوند عرض کرده گفت: ملتمس اینکه یهوه خدای ارواح تمامی بشر کسی را بر این جماعت بگمارد* که پیش روی ایشان بیرون رود و پیش روی ایشان داخل شود و ایشان را بیرون برد و ایشان را در آورد تا جماعت خداوند مثل گوسفندان بی شبان نباشند* و خداوند به موسی گفت یوشع بن نون را که مردی صاحب روح است، گرفته دست خود را بر او بگذار* و او را به حضور العازار کاهن و به حضور تمامی جماعت برپا داشته در نظر ایشان به وی وصیت نما* و از عزت خود بر او بگذار تا تمامی جماعت بنی اسرائیل او را اطاعت نمایند* و او به حضور العازار کاهن بایستد تا از برای او به حکم آوریم به حضور خداوند سوال نماید و به فرمان وی او و تمامی بنی اسرائیل با وی و تمامی جماعت بیرون روند و به فرمان وی داخل شوند* پس موسی به نوعی که خداوند او را امر فرموده بود عمل نموده یوشع را گرفت و او را به حضور العازار کاهن و به حضور تمامی جماعت برپا داشت* و دستهای خود را بر او گذاشته او را به طوری که خداوند به واسطه موسی گفته بود وصیت نمود»
و نیز داستان قیام او به اداره امور بنی اسرائیل و جنگهایش در بیست و سه باب از سفر یوشع بن نون آمده است.

ب- وصیت داود نبی به سلیمان علهیماالسلام
در باب دوم از کتاب اول پادشاهان آمده است: «و چون ایام وفات داود شد پسر خود سلیمان را وصیت فرموده گفت* من به راه تمامی اهل زمین می روم پس تو قوی و دلیر باش* وصایای یهوه خدای خود را نگاه داشته به طریقهای وی سلوک نماز و فرایض و اوامر و احکام و شهادات وی را به نوعی که در تورات موسی مکتوب است است محافظت نما تا در هر کاری که کنی و به هر جائی که توجه نمائی برخوردار باشی»

ج- وصیت عیسی (ع) به حواری شمعون بطرس:
در باب دهم انجیل متی درباره شمعون که نام او در تورات شمعون می باشد، آمده است: «سپس دوازده شاگرد خود را طلبیده ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و رنجی را شفا دهند نامهای دوازده رسول این است: اول شمعون معروف به پطرس...»
در باب بیست و یکم انجیل یوحنا، شماره 18-15 آمده است: «عیسی (ع) او (شمعون) را وصی خود قرار داد و به وی گفت: "گوسفندان مرا شبانی کن! " یعنی ایمان آورندگان به مرا مراقبت نما.»
در" قاموس کتاب مقدس" نیز آمده است: «مسیح (ع) او (شمعون) را برای هدایت کنیسه تعیین کرد.»
در خبر اول دیدیم که نبی رسول، موسی بن عمران پس از خود نبی خدا یوشع – در قرآن کریم الیسع – را وصی قرار می دهد. و در خبر دوم نبی خدا داود (ع) به سلیمان وصیت می کند تا به شریعت نبی و رسول خدا موسی بن عمران عمل نماید.
و در خبر سوم، عیسی روح الله به حواری خود وصیت کرد تا مردمان را هدایت نمایند.

اخبار رسولان و اوصیا در قرآن کریم
خدای سبحان در قرآن کریم داستان بیست و پنج نفر از انبیا را با ذکر نام آنان آورده که عبارتند از: آدم، نوح، ادریس، صالح، ابراهیم، لوط، ایوب، الیسع، ذوالکفل، الیاس، یونس، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسی، هارون، داود، سلیمان، زکریا، یحیی، اسماعیل صادق الوعد، عیسی، و محمد صلی الله علیهم اجمعین.
برخی از آنان صاحب شریعتی بوده اند که متمم و مکمل شریعت گذشته بود، مانند شریعت نوح (ع) که مکمل شریعت آدم (ع) شد، و شریعت محمد (ص) که مکمل شریعت ابراهیم (ع) بود. و برخی از آنان صاحب شریعتی بودند که ناسخ شریعت پیشینیان بود، مانند موسی (ع) و محمد (ص). برخی از آنان هم نبی بودند و هم وصی و حافظ شریعت رسول پیشین، مانند یوشع بن نون که وصی موسی بن عمران (ع) بود.

منـابـع

سید مرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 232-235

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها