مسأله امکان شناخت در قرآن

فارسی 1658 نمایش |

ما باید ببینیم که قرآن کریم در این باره چه می گوید؟ آیا قرآن معتقد است که شناخت ممکن است یا قرآن هم می گوید شناخت ممکن نیست؟ تازه وقتی که شناخت ممکن باشد، چون قرآن است و مذهب است، خود شناخت در ایدئولوژی ممکن است حکمی داشته باشد و آن حکم این است که آیا شناخت مشروع است یا ممنوع؟ آیا شناخت جایز است یا ناجایز؟ دو مسئله است (یکی اینکه آیا شناخت ممکن است یا ناممکن؟ و دیگر اینکه آیا شناخت جایز است یا ناجایز؟)
می دانید که در تورات مسئله به شکل خاصی مطرح شده است و چون از نظر ما تورات یک کتاب تحریف شده است، یعنی وقتی که ما با معیار قرآن می سنجیم، یک مسئله را که هم قرآن نقل کرده است و هم تورات، وقتی نقل تورات را مخالف قرآن می بینیم، برای ما تردیدی نیست که بیان تورات تحریف شده است. در قرآن به عنوان یک کتاب مذهبی هیچوقت مسئله به این شکل فلسفی مطرح نمی شود که آیا شناخت ممکن است یا محال؟ بلکه به این صورت است که باید ببینیم برداشتهای قرآن از مسائل آیا بر اساس امکان شناخت است یا بر اساس امتناع شناخت؟ آیا دستورهای قرآن بر اساس امکان شناخت قابل توجیه است یا بر اساس عدم امکان شناخت؟ و مسئله دیگر این است که آیا شناخت جایز است یا ناجایز؟

منـابـع

مرتضی مطهری- مسأله شناخت- صفحه 26-25

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد