مؤمن و توجه به مال حلال

فارسی 2728 نمایش |

سوره بقره آیه 278: «ای کسانی که ایمان آورده اید از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و تقوای الهی را مراعات کنید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده رها کنید اگر ایمان دارید.»
پیام آیه:
اولا انسان با ایمان برای حفظ گوهر ایمان در صحنه های مختلف زندگی پیوسته نیازمند به تقوای الهی است. تقوایی که وسیله حفظ او از آفت های رنگارنگ روحی و معنوی است و وسیله مصونیت پیدا کردن او از لغزش ها و تشخیص وظیفه از غیر آن است و ثانیا ایمان حقیقی آن است که همه شئون زندگی را پوشش دهد و در همه آنها نقش ایفا کند و مسائل اقتصادی و مالی نیز از قلمرو ایمان نباید خارج باشند
و ثالثا ارزیابی انسان با ایمان نسبت به خود بهترین روش و شیوه برای تشخیص میزان ایمان خویش و پای بندی به لوازم آن است.
از همین رو است که خداوند در پایان آیه تأکید می کند که اگر ایمان دارید و اگر مؤمن هستید باید با رعایت تقوای الهی حریم زندگی تان را از ربا و ناپاکی های اقتصادی پاک نگهدارید.
جمع بندی پیام:
ایمان واقعی آن است که در هیچ بخشی در زندگی مؤمن نقطه گناه و نافرمانی خداوند هر چیز بسیار کوچک مشاهده نشود.

منـابـع

سید محمد حسین طباطبایی- تفسیر المیزان

شیخ صدوق- امالی

شیخ صدوق- معانی الاخبار

شیخ کلینی- اصول کافی

راغب اصفهانی- مفردات

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها