مشکل اصلی بشر غربی

فارسی 2351 نمایش |

مسئله مهم اجتماع بشر در امروز این است که بشر به تعبیر قرآن کریم خود را فراموش کرده است، هم خود را فراموش کرده و هم خدای خود را، مسئله مهم اینست که خود را تحقیر کرده است، از درون بینی و توجه به باطن و ضمیر غافل شده و توجه خویش را یکسره به دنیای حسی و مادی‏ محدود کرده است، هدفی برای خود جز چشیدن مادیات نمی‏بیند و نمی‏داند، خلقت را عبث می ‏انگارد، خود را انکار می‏کند، روح خود را از دست داده‏ است. بیشتر بدبختیهای امروز بشر ناشی از این طرز تفکر است و متأسفانه‏ نزدیک است جهانگیر شود و یکباره بشریت را نیست و نابود کند. این طرز تفکر درباره انسان سبب شده که هر چه تمدن توسعه پیدا می‏کند و عظیم تر می‏گردد، متمدن به سوی حقارت می‏گراید، این طرز تفکر درباره انسان موجب‏ گشته که انسانهای واقعی را همواره در گذشته باید جستجو کرد و دستگاه عظیم‏ تمدن امروز به ساختن هر چیز عالی و دست اول قادر است جز به ساختن انسان.
گاندی میگوید: غربی برای آن مستحق دریافت لقب خدائی زمین است که‏ همه امکانات و موهبتهای زمینی را مالک است، او به کارهای زمینی قادر است که ملل دیگر آنها را در قدرت خدا می‏دانند. لکن غربی از یک چیز عاجز است و آن تأمل در باطن خویش است، تنها این موضوع برای اثبات‏ پوچی درخشندگی کاذب تمدن جدید کافی است. تمدن غربی اگر غربیان را مبتلا به خوردن مشروب و توجه به اعمال جنسی نموده‏ است، بخاطر این است که غربی بجای خویشتن جوئی در پی نسیان و هدر ساختن خویشتن است. قوه عملی او بر اکتشاف و اختراع و تهیه وسائل جنگی، ناشی از فرار غربی از خویشتن است نه قدرت و تسلط استثنائی وی بر خود. ترس از تنهائی و سکوت، و توسل به پول، غربی را از شنیدن‏ ندای باطن خود عاجز ساخته و انگیزه فعالیتهای مداوم او همین‏ها است.
محرک او در فتح جهان، ناتوانی او در حکومت به خویشتن است، به همین‏ علت غربی پدید آورنده آشوب و فساد در سراسر دنیاست. وقتی انسان‏ روح خود را از دست بدهد فتح دنیا به چه درد او میخورد... کسانیکه انجیل‏ به آنان تعلیم داده است که در جهان مبشر حقیقت و محبت و صلح باشند خودشان در جستجوی طلا و برده به هر طرف روانند، بجای اینکه مطابق تعالیم‏ انجیل در مملکت خداوند در جستجوی بخشش و عدالت باشند، برای تبرئه‏ سیئات خود از حربه مذهب استفاده می‏کنند، و به جای نشر کلام الهی، بر سر ملتها بمب می‏ریزند. و به همین علت، اعلامیه حقوق بشر بیش از همه و پیش از همه از طرف‏ خود غرب نقض شده است، فلسفه ‏ای که غرب عملا در زندگی طی می‏کند راهی جز شکست اعلامیه حقوق بشر باقی نمی‏گذارد.

منـابـع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 139-138

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد