نظر اریک فروم درباره دین

فارسی 2353 نمایش |

اریک فروم می‏ گوید:
«هیچکس نیست که نسبت به دینی نیازمند نباشد و حدودی برای جهت یابی و موضوعی برای دلبستگی خویش نخواهد.
او خود ممکن است از مجموعه معتقداتش‏ به عنوان دین، ممتاز از عقاید غیر دینی آگاه نباشد و ممکن است بر عکس‏، فکر کند که هیچ دینی ندارد و معنای دلبستگی خود را به غایاتی ظاهرا غیر دینی مانند قدرت و پول یا کامیابی فقط نشانه علاقه به امور عملی و موافق مصلحت بداند.
مسئله بر سر این نیست که انسان دین دارد یا ندارد بلکه این است که کدام "دین" را دارد.»

منـابـع

مرتضی مطهری- انسان و ایمان- صفحه 51

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها