اهمیت سوره نور

فارسی 1731 نمایش |

خداوند در اول سوره نور می فرماید: در این سوره یک سلسله آیات روشن آورده ایم، باشد که شما متذکر شوید و بیدار و هشیار گردید. اینکه در ابتدا می فرماید: «سوره ای است که نازل کرده ایم» تنها سوره ای که با این جمله شروع می شود این سوره است. ما بسیاری از سوره ها داریم که از اولی که شروع می شود، به عنوان این است که «کتابی فرود آوردیم» یعنی به همه قرآن کریم اشاره می کند، ولی اینجا تنها به همین سوره اشاره می کند. معلوم می شود که یک عنایت خاصی به مفاد این سوره است.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- صفحه 8

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها