عکس العمل های مختلف در زمینه پدیده فزونی زن و تعدد زوجات

فارسی 2491 نمایش |

پدیده فزونی نسبی زن، همیشه در زندگی بشر وجود داشته است. چیزی که هست عکس العمل ها در برابر این پدیده که مشکله ای برای اجتماع به وجود می آورد یکسان نبوده است. ملتهائی که روحشان با تقوا و عفاف، پیوند بیشتری داشته به رهبری ادیان بزرگ آسمانی این مشکله را با تعدد زوجات حل کرده اند، و ملتهائی که تقوا و عفاف چندان با روحیه شان سازگار نبوده این پدیده را وسیله ای برای فحشا قرار داده اند.
نه تعدد زوجات در مشرق ناشی از دین اسلام است، و نه ترک آن در مغرب مربوط به دین مسیح است، زیرا قبل از اسلام در مشرق زمین تعدد زوجات وجود داشته و ادیان شرقی آن را مجاز کرده بودند، و در اصل دین مسیح هم نصی بر منع تعدد زوجات وجود ندارد. هر چه هست مربوط به خود ملل غرب است نه دین مسیح.
ملتهائی که در مسیر فحشا قرار گرفته اند بیش از ملتهائی که تعدد زوجات را تجویز کرده اند به تک همسری ضربه زده اند.

دکتر محمدحسین هیکل نویسنده کتاب "زندگانی محمد" پس از ذکر آیات قرآن درباره تعدد زوجات می گوید: "این آیات اکتفا به یک زن را بهتر می شمارد و می گوید اگر می ترسید مطابق عدالت رفتار نکنید فقط یک زن بگیرید، ضمنا تأکید می کند که نمی توانید به عدالت رفتار کنید. اما در عین حال چون ممکن است در زندگی اجتماعی حوادثی پیش آید که تعدد زنان را ایجاب می کند بدین جهت آن را به شرط عدالت روا شمرده است. پیامبر اکرم (ص) در اثنای جنگهای مسلمانان که گروهی از آنان کشته می شدند و طبعا زنانشان بیوه ماندند بدین طریق رفتار کرد. واقعا آیا می توانید بگوئید که پس از جنگها و امراض عمومی و شورش ها که هزارها و میلیون ها اشخاص تلف می شوند و عده زیادی زنان بی شوهر می مانند اکتفا به یک زن بهتر از چند زن است که به طور استثناء و به قید عدالت روا شمرده شده است؟ آیا مردم مغرب زمین می توانند ادعا کنند که پس از جنگ جهانگیر، قانون اکتفا به یک زن همانطور که اسما وجود دارد عملا نیز اجرا شده است؟".

منـابـع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 336-335

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد