اقسام نیازمندی های بشر

فارسی 2782 نمایش |

نیازمندی ها بر دو گونه است: نیازمندی های اولی و نیازمندی های ثانوی. نیازمندی های اولی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه می گیرد. تا انسان، انسان است و تا زندگی وی زندگی اجتماعی است، آن نوع نیازمندی ها هست. این نیازمندی ها یا جسمی است یا روحی و یا اجتماعی. نیازمندی های جسمی از قبیل نیازمندی به "خوراک"، "پوشاک"، "مسکن"، "همسر" و غیره، نیازمندی های روحی از قبیل "علم"، "زیبایی"، "نیکی"، "پرستش"، "احترام و تربیت"، نیازمندی های اجتماعی از قبیل "معاشرت"، "مبادله"، "تعاون"، "عدالت"، "آزادی" و "مساوات".
نیازمندی های ثانوی نیازمندی هایی است که از نیازمندی های اولی ناشی می شود. نیازمندی به انواع آلات و وسایل زندگی که در هر عصر و زمانی با عصر و زمان دیگر فرق می کند از این نوع است.
نیازمندی های اولی محرک بشر به سوی توسعه و کمال زندگی است، اما نیازمندی های ثانوی ناشی از توسعه و کمال زندگی است و در عین حال محرک به سوی توسعه بیشتر و کمال بالاتر است.
تغییر نیازمندی ها و نو شدن و کهنه شدن آنها مربوط به نیازمندی های ثانوی است. نیازمندی های اولی نه کهنه می شود و نه از بین می رود، همیشه زنده و نو است. پاره ای از نیازمندی های ثانوی نیز چنین است. از آن جمله است نیازمندی به قانون. نیازمندی به قانون ناشی از نیازمندی به زندگی اجتماعی است و در عین حال دائم و همیشگی است. بشر هیچ زمانی بی نیاز از قانون نخواهد شد.

منـابـع

مرتضی مطهری- ختم نبوت- صفحه 49-50

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد