مهندسی در گردن انسان

فارسی 2261 نمایش |

گردن انسان، از چهار طرف، خم و راست می شود در صورتی که از نظر طبیعی نبایستی چنین باشد. اسکلت گردن را استخوان، تشکیل می دهد. استخوان خم و راست شدنی نیست. استخوانهای متعدد که مفصلی در میان آنها است، به یکسو خم می شوند نه به چهار سو. در پیکر خود، مفاصل استخوانها را بنگرید، سخن ما را می پذیرید. چرا گردن از یک استخوان، تشکیل نشد؟ چرا مفاصل استخوانهای گردن، مانند مفاصل استخوانهای نقاط دیگر بدن نگردید؟ این استثنا از کجا آمد؟ چون قوانین طبیعی استثناء پذیر نیستند. فرآورده های کارخانجات، همیشه یکجورند مگر آنکه مغز متفکر مهندس در آنها تصرفی کند و گوناگونشان گرداند. استثنا نشانه علم است، نشانه عقل است، نشانه اراده است. طبیعت نمی تواند پدید آورنده استثناء باشد چون فاقد علم و اراده می باشد. پس مهندس ساختمان پیکر انسان کیست؟ چرا همه مفاصل پیکر انسان را یکجور و همانند ساخته و مفصل گردن را جور دیگر قرار داده؟ این مهندس، انسان نمی تواند باشد. هر انسانی می داند که سازنده خودش و انسانی مانند خودش نیست. پس سازنده گردن انسان که جزئی است از پیکر وی کیست؟ جز او کسی نیست. چون دانش دارد، بینش دارد، قدرت دارد، اراده دارد، او است که هر تصمیمی بگیرد می تواند پیاده کند.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 صفحه 27-26

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها