شگفتی های قلب

فارسی 2620 نمایش |

آیا باور می کنید که گوشت از آهن، محکمتر باشد؟ اگر باور نمی کنید، دو تکه آهن را ساعتی چند، بر هم بکشید، می بینید سائیده می شوند. اتومبیل ها، هواپیماها، کارخانه ها، پس از چندی از کار می افتند و دیگر قابل استفاده نیستند. آنگاه به قلب سالم پیرامون بنگرید. می بینید که به طور معمول، در هر دقیقه ای هفتاد بار، و در هر ساعت چهار هزار و دویست بار، و در شبانه روز 100800 و در یک سال 36792000 بار، باز و بسته می شوند. در هر بار، قلب، خون را با فشار بیرون می دهد و سپس آن را می مکد و به سوی خود باز می گرداند. شب و روز، کار می کند و دمی آسایش ندارد. روزگاری دراز، بدین روش ادامه می دهد، و اندک فتوری، در کارش، راه نمی یابد. کدام فلزی را سراغ دارید که در یک سال سی و شش میلیون بار اصطحکاک پیدا کند و سائیده نشود؟!
دانشمندان حساب کرده اند. انرژی و نیروئی که در 12 ساعت از قلب بدست می آید. قادر است یک وزنه 65 تنی را که 25 سانتی متر طول داشته باشد، از زمین بلند کند. قلب از لحاظ سرعت، حیرت انگیز می باشد. جریان خون که از قلب شروع می شود 7500 کیلومتر را، یعنی مسافت میان تهران و نیویورک را در ساعت طی می کند. راهی که صدها پیچ و خم دارد تا خون به همه جا برسد. مقدار حجم خونی که به وسیله تلمبه قلب، در ظرف یک سال زده می شود در حدود دو میلیون و ششصد هزار لیتر می باشد که برای حمل آن، دست کم 81 تانکر عظیم لازم است. اگر به ماهیچه قلب بنگرید، آن را جسمی ضعیف و سست می بینید.
این قدرت عظیم و این نیروی خستگی ناپذیر را، چه کسی به این ماهیچه کوچک داده است؟ چه کسی قلب را به این وظائف سنگین راهنمائی می کند؟ چرا قلب استراحت نمی کند؟ اگر استراحت کند انسان می میرد. چه کسی به وی گفته استراحت تو برای صاحبت مرگ می آورد؟

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 43-42

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها