شگفتی های آفرینش بینی

فارسی 3206 نمایش |

دستگاهی درست کرده اند که به جای قوه شامه، کار می کند تا گازهای زهرآگین در هوا، منتشر شود، احساس کرده، به وسیله زدن زنگ، وجود آنها را اعلام می کند. این دستگاه، در کارخانجات شیمیائی، در بسیاری از معدن ها، به کار گذارده شده، تا کارگران را، از پخش گازهای مسموم، آگاه کرده، بزودی از آنجا بیرون روند. این دستگاه نشانه ترقی دانش و تکامل فکر بشر، می باشد. در صورتی که قدرت این دستگاه محدود است. فقط یک دسته از بوها را می تواند، ادراک کند. دستگاه بوشناسی انسان و بسیاری از جانوارن را بنگرید می بینید قدرتی نامتناهی دارد. این دستگاه می تواند همه جور بوئی را، در همه شرایط، درک کند. پیش از آنکه بشر، رشد عقلی و علمی پیدا کند، این دستگاه بوده، و تا بشر و جانداران در این جهان باشند این دستگاه به همراه آنها خواهد بود. دقت صنعی که در این دستگاه به کار رفته، اعجاز می باشد و بس، این دستگاه از بس کوچک است سنگینی آن احساس نمی شود.
آیا از چه موادی ساخته شده است که چنین نیروی عظیمی را، توانسته در این حجم کوچک دارا باشد؟ این دستگاه نشانه سازنده ای بسیار دانا و بسیار دانا، دارای دانشی نامحدود، و قدرتی بی پایان می باشد و بس.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 50-49

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها