نقد نظریه مارکسیسم در مورد پیدایش دین

فارسی 2560 نمایش |

به حساب مارکسیست ها امتیازات طبقاتی را از بین ببرند دین خود به خود از بین می رود، یعنی احتیاج ندارد شما با دین مبارزه کنید. به منطق روان شناسان جهل را از بین ببرید دین خود به خود از بین می رود و به منطق این ها امتیازات طبقاتی را از بین ببرید، جامعه سوسیالیستی ایجاد کنید، خود به خود دیگر دینی وجود نخواهد داشت. کذبش در خود کشورهای سوسیالیست آشکار شد.
خود کشورهای سوسیالیست بهترین دلیل بر رد اینهاست. اینکه اینها هنوز هم در کشور شوروی تبلیغات زیاد علیه دین می کنند برای چیست؟ امتیازات طبقاتی دیگر وجود ندارد، ولی باز هر چند یک بار می گویند در جوانان دین رسوخ کرده، شروع کنید به مبارزه کردن. در حالی که علت که از بین رفت دیگر معلول از بین می رود. شما می گویید که علت پیدایش دین امتیازات طبقاتی بوده، در اینجا هم که جامعه تان طبقاتی نیست، پس چرا گرایش به دین پیدا کردند؟
پس ریشه دیگری باید داشته باشد. یا در کشورهای دیگر، مثلا در کشورهای اسلامی، همین قدر که یکی از کشورهای اسلامی سوسیالیست شد دیگر درب تمام مسجدها خود به خود بسته می شود و حال آنکه می بینیم کشورهای اسلامی نه خود دغدغه ای دارند و نه ما برایشان دغدغه ای داریم. کشورها دارند سوسیالیست می شوند و هیچ این خطر برایشان وجود ندارد. اگر یک لا مذهبی هایی در کشورهای سوسیالیست وجود دارد در کشورهای طبقاتی بیشتر وجود دارد.
الان در کشورهای طبقاتی آیا گروه های حاکمه بیشتر با دین و مذهب مبارزه می کنند یا گروه های محکوم؟ بدیهی است که گروه های حاکمه و حال آنکه مطابق مارکسیسم مذهب ساخته طبقه حاکمه است و اینها واقعیات اجتماعی است که با آن رو به رو هستیم. اینها با منطق این افراد چگونه توجیه می شود؟ چگونه می توانند اینها را توجیه کنند؟!

منـابـع

مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 211-212

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد