ریشه اصطلاح راست و چپ در سیاست

English فارسی 4123 نمایش |

اصطلاح جدید که می گویند "دست راستی و دست چپی" اصطلاح رایجی است که از زمان هگل فیلسوف معروف آلمان که از بزرگان فلاسفه غرب و دنیا شمرده می شود رایج شده است. هگل شاگردهای زیادی داشته و می گویند روی کرسی تدریسش که می نشست شاگردانش معمولا جاهای مشخصی داشتند، یک عده در دست راست کرسی اش می نشستند و یک عده در دست چپ.
از نظر فکر دست راستی ها با دست چپی ها متفاوت بودند یعنی افکار دست راستی ها افکار معتدل تری بود و افکار دست چپی ها افکار تندتری.
دست راستی ها محافظه کارانه فکر می کردند و دست چپی ها انقلابی و تند. کم کم این، اصطلاح شد: دست راستی ها و دست چپی ها. بعد در غیر شاگردهای هگل هم در هر جامعه ای هر گروهی را که نسبتا محافظه کارانه فکر کند "دست راستی" گفتند و هر گروهی را که انقلابی و تند فکر کند "دست چپی".
امروز به سرمایه دارها چون روش سیاسی شان روش محافظه کارانه است می گویند "دست راستی ها" به کمونیستها که روششان روش انقلابی است می گویند "دست چپی ها".

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 6 صفحه 90-89

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد