بانک اطلاعاتی تعالیم کلی دینی

فارسی 2940 نمایش |

بخش های سه گانه تعلیمات اسلامی
مجموع تعلیمات اسلامی سه بخش است:
الف- بخش عقاید، یعنی مسائل و معارفی که باید آنها را شناخت و بدان ها معتقد بود و ایمان آورد. مانند مسئله توحید، صفات ذات باری تعالی نبوت عامه و خاصه، برخی مسائل دیگر.
ب- بخش اخلاق، یعنی مسائل و دستورهایی که درباره چگونه بودن انسان از نظر صفات روحی و خصلت های معنوی است. از قبیل: عدالت، تقوا، شجاعت، عفت، حکمت، استقامت، وفا، صداقت، امانت و غیره
ج- بخش احکام، یعنی مسائل مربوط به کار و عمل که چه کارهایی و چگونه باید انجام شود. از قبیل نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، بیع، اجاره، نکاح، طلاق، تقسیم ارث و غیره علمی که متصدی بخش اول است علم کلام است و علمی که عهده دار بخش دوم است علم اخلاق، نامیده می شود و علمی که بخش سوم را بر عهده دارد علم فقه نام گرفته است.
در این تقسیم آنچه مورد تقسیم واقع شده و تعلیمات اسلامی است یعنی چیزهایی که جزو متن اسلام است نه علوم اسلامی که اموری را هم که مقدمه ای است بر تحقیق درباره تعلیمات اسلامی شامل می گردد ما تعداد ابیات و منطق و احیانا فلسفه ثانیا در این تقسیم جهت ارتباط تعلیمات اسلامی با انسان مورد توجه قرار گرفته است. چیزهایی که مربوط است به عقل و اندیشه انسان عقاید نامیده شده است و چیزهایی که مربوط است به خلق و خوی انسان اخلاق خوانده شده است و چیزهایی که مربوط است به عمل و کار انسان فقه نام گرفته است.

اسلام مکتب جامع و همه جانبه
اسلام مکتبی است جامع و واقع گرا، در اسلام به همه جوانب نیازهای انسانی، اعم از دنیایی، یا آخرتی، جسمی یا روحی، عقلی و فکری یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجه شده است. مجموعه تعلیمات اسلامی از یک لحاظ سه بخش را تشکیل می دهد.
الف- اصول عقاید، یعنی چیزهایی که وظیفه هر فرد کوشش درباره تحصیل عقیده در باره آنهاست. کاری که در این زمینه بر عهده انسان است از نوع کار تحقیقی و عملی است.
ب- اخلاقیات، یعنی خصلت هایی که وظیفه یک فرد مسلمان این است که خویشتن را به آن خصلت ها و خوی ها بیاراید و از اضداد آن خویش را دور نگه دارد. کاری که در این زمینه بر عهده انسان است از نوع مراقبت نفس و خود سازی است.
ج- احکام، یعنی دستورهایی که مربوط است به فعالیت های خارجی و عینی انسان اعم از فعالیت های معاشی و معادی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی

منـابـع

مرتضی مطهری- مقدمه ای بر جهان یعنی اسلامی

مرتضی مطهری- انسان و ایمان

مرتضی مطهری- آشنایی با علوم اسلامی

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد