اصل تبدیل کمیت به کیفیت

فارسی 2411 نمایش |

اصل تبدیل کمیت به کیفیت، اصل‏ نسبتا جدیدی است و زیست شناس ها، بدون اینکه به یک مکتب فلسفی خاص وابستگی داشته باشند، این قضیه را برای اولین بار درک کردند، بعد فیلسوفان بر اساس مطالعات‏ آنها آمدند این اصل را قدری تعمیم دادند، و می‏ خواهند به همه اجزاء عالم‏ تعمیم بدهند که البته تعمیمش به همه اجزاء عالم کار ساده و آسانی نیست‏، به زور می‏ خواهند این کار را بکنند، یعنی نمی‏ شود گفت که همه تغییرات‏ کمی و تدریجی همیشه در نهایت امر متبدل به یک تغییر کیفی می‏ شود این امر کلیت ندارد، ولی به آن اندازه هم که صادق است باز به اینها ارتباط ندارد، و شاید خود مارکس و دیگران زیاد به این اصل توجه نداشتند، هنوز در زمان آنها کشف نشده بود و بعد از دوره آنها بود که این اصل مسلم شد.

منـابـع

مرتضی مطهری- فلسفه تاریخ- صفحه 76-75

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها