تمایل خسرو پرویز به مسیحیت

فارسی 4857 نمایش |

در زمان خسرو پرویز، مسیحیت در ایران بیش از هر وقت دیگر قوت گرفت. بسیاری از نزدیکان شاه که از ایرانیان اصیل بودند عیسوی شدند. چنانکه می دانیم خسرو پرویز در اثر قیام و انقلاب بهرام چوبین، سردار معروف ایرانی مجبور شد ایران را ترک کند و به رقیب قدرتمند خویش "موریکیوس" قیصر روم پناه ببرد و از او استمداد کند و با دادن امتیازاتی به او و با کمک او به پایتخت برگردد. گویند خسرو در مدتی که در روم مانده بود تمایلی به مسیحیت پیدا کرده بود.
کریستن سن می گوید:
موبدان، چندان از بازگشت خسرو که در سال 581 میلادی اتفاق افتاد شادمان نشدند، زیرا که این پادشاه از روم این ارمغان را همراه داشت که نسبت به اوهام و خرافات نصاری میلی حاصل کرده بود و مؤید او در این عقائد، زنی عیسوی "شیرین" نام بود که سوگلی حرم او گردید. (ایران در زمان ساسانیان، ص466).
بعضی ادعا کرده اند که خسرو پرویز دین زرتشت را رها کرده و رسما به کیش مسیحی در آمده است. ولی کریستن سن می گوید: محققا قول اوتیکیوس که گوید خسرو پرویز آیین نصاری گرفت اصلی ندارد، ولی روابط این پادشاه با قیصر "موریکیوس" که او را در گرفتن تاج و تخت یاری کرد و مزاوجت او با شاهزاده خانم رومی موسوم به "ماریا" و نفوذ محبوبه او "شیرین" که کیش عیسوی داشت او را وادار کرد که لااقل ظاهرا نسبت به رعایای عیسوی خود نظر مرحمتی داشته باشد. اما شخص خسرو هم ممکن است بعضی از خرافات عیسویان را بر موهومات سابق خود افزوده باشد، (همان کتاب، ص510).

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- ص 166-165

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد