تنوع انسان ها در رنگ

فارسی 2362 نمایش |

آیا دوقلوها را دیده اید که شناخت یکی از دیگری چقدر دشوار است. اگر افراد بشر همگی مانند هم بودند شناسائی هر فردی چقدر مشکل بود. آن وقت زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگی ممکن نبود. موجود مقدسی که بشر را آفریده این نکته را نیز از نظر، دور نداشته است که افراد بشر را از هم متمایز کرده است به طوری که هیچ فردی به فرد دیگر اشتباه نمی شود و این تمایز در حالی است که همه افراد بشر، به یکدیگر مانند هستند. سفید پوستان همه سفیدند، ولی سپیدی این از سپیدی آن جدا است. سیاهپوستان همگی سیاه پوستند ولی سیاهی پوست این، مانند سیاهی پوست آن نیست به طوری که هیچ کدام به هم اشتباه نمی شوند. نژادهای سرخ و زرد نیز چنینند. آیا این اختلاف و رنگ در سفید پوستان و سیاهپوستان و دیگر نژادها نشانه حکمت کامل و قدرت نامتناهی کسی که انسان را آفریده است نمی باشد؟ آیا طبیعت چنین شعوری را دارد؟!

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 71

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها