تنوع انسان ها در زبان

فارسی 2149 نمایش |

در این جهان، بیش از دو هزار زبان زنده موجود است. مقصود از زبان زنده، زبانی است که گروهی از افراد بشر با آن سخن می گویند. زبانهای زنده دو گروهند: زبانهای مختلف با ریشه های مختلف و زبانهای گوناگون با ریشه های یگانه. زبان یگانه نیز لهجه های مختلف دارد: تهرانیها همگی به فارسی سخن می گویند و با یک لهجه سخن می گویند، ولی هیچگاه سخن این به سخن آن اشتباه نمی شود؛ با آنکه زبان یک زبان است، لهجه یک لهجه است، ولی دو سخن از هم جدا هستند به طوری که در شب تاریک هر کدام را بشنوید گوینده اش در نظرتان مجسم می شود. آیا این اختلاف زبانها، این اختلاف لهجه ها، این اختلاف افراد در سخنگوئی، نشانه آن نیست که انسان ساخته ماشینی بی شعور نمی باشد؟ دستگاه آفرینش، دستگاه حکمت است، دستگاه علم و دانش است، دستگاه قدرت نامتناهی است.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 72

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها