روح و روان

فارسی 2539 نمایش |

صفحه نقاشی، از هر چه باشد، کاغذ یا پارچه با سنگ و مانند اینها، بیشتر از یکی یا دو نقش، نمی توان بر آن زد. صفحه کتابت از هر چه باشد، در محل کتابت، بیشتر از یک خط نمی شود نوشت. صفحه عکاسی را، نمی توان، بیش از یک عکس در آن منعکس ساخت و بر فرض هم بشود، کاری است مشکل و دشوار و به طور عادی انجامش میسر نخواهد بود.
آیا می دانید که صفحه روان انسان، جوری آفریده شده که قابل قبول هزاران نقش می باشد و می تواند هزاران خط را بر نقطه ای از خود، بپذیرد. در صورتی که نقش و نگار کنونی، نقش و نگار گذشته را محو نسازد؟. عجیب تر آنکه هر نقشی را هر وقت بخواهید به شما تحویل می دهد هر چند نقش بسیار بسیار گذشته باشد. آیا سنگینی نقش های بعد، از سرعت تحویل نقش گذشته جلوگیر نمی باشد؟! چون همانطور که نقش زیرین را به شما می دهد، نقش زیرین را نیز می دهد. آیا سازنده این صفحه، چگونه قدرت و چه دانشی داشته که چنین صفحه هزار نقش را ساخته و پرداخته است؟!

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 151-150

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها