شگفتی های گوسفند

فارسی 2475 نمایش |

بره، نجیب ترین حیوانات و سودمندترین حیوانات، برای بشر می باشد. وضع بره در هر منطقه ای مناسب با وضع آن منطقه می باشد. دنبه بره، برای وی، انبار ذخیره آب می باشد. در نقاط کم آب و بی آب و گیاه، بره ها دارای دنبه های بزرگ می باشند ولی در هندوستان، در گیلان، در مازندران و نقاط پر آب و حاصلخیز، بره ها دنبه ندارند. بره های وحشی، چون در خطر حمله درندگان قرار دارند و بایستی در گریختن، تیزپا و چابک باشند، و دنبه در دنبال آنها، از دویدن جلوگیر می باشد، از این رو دنبه آنها، در پشت گردنشان قرار دارد. آیا بره، تشخیص کم آبی و پر آبی محیط را می دهد که در کم آبی خود را دنبه دار و در پر آبی بی دنبه می کند؟ آیا قوچ وحشی خودش دنبه اش را بر گردنش نهاده، و قوچ اهلی خودش دنبه اش را در پیش نهاده است؟ نه، نه. کسی که بره را آفریده و منطقه کم آب و پر آب را از نیستی به هستی در آورده، می دانسته که چه وضع حیوان با آنجا مناسب است و چه وضع با این جا، و بره را جوری قرار داده که بتواند هر وضعی را بخود بگیرد. بره دنبه دار، اگر به نقاط پر آب برود، کم کم دنبه اش تحلیل می رود.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 147-146

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها