شیوه تکثیر گیاه یوکا

فارسی 2927 نمایش |

یوکا، گیاهی است که در آمریکای جنوبی می روید. گل یوکا، سرش رو به پائین است. بخش مادینه این گل، از باک، یعنی بخش نرینه اش، پائین تر است. کلاله گل، یعنی جائی که بایستی گرده بر آن بنشیند، به شکلی است که دخول گرده، در آن بخودی خود، ممکن نیست ولی موجودی دانا، مگس یوکا را مأمور انجام این کار قرار داده است! گرده یوکا، توسط مگس ماده یوکا، کمی بعد از غروب آفتاب، حمل می شود. مگس مزبور، قسمتی از گرده را، از باک این گل، در دهان گرفته و به سوی آن گل، می رود، تخمدان گل را، پاره کرده و چند دانه تخم، در آن می گذارد و روی آن را گرده ای که آورده، می پوشاند. گل، دانه های زیادی می دهد که قسمتی از آنها را، نوزادهای مگس می خورند و بقیه، گلهای تازه تولید می کنند.
این موجود فرمانفرما، چگونه به مگس ماده فرمان می دهد؟! چرا مگس اطاعت می کند؟! آیا چه ارتباطی میان تخم مگس یوکا و گل یوکا موجود است؟ آیا ماده بی شعور، به مگس یاد می دهد که بایستی تخمدان گل را، پاره کند و در آنجا تخمگذاری کند و روی تخمها را با گرده بپوشاند؟

منـابـع

سد رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 صفحه 259-258

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد