شیوه تکثیر گیاه یوکا

فارسی 2880 نمایش |

یوکا، گیاهی است که در آمریکای جنوبی می روید. گل یوکا، سرش رو به پائین است. بخش مادینه این گل، از باک، یعنی بخش نرینه اش، پائین تر است. کلاله گل، یعنی جائی که بایستی گرده بر آن بنشیند، به شکلی است که دخول گرده، در آن بخودی خود