نیروی پرش پرندگان

فارسی 1829 نمایش |

آیا تاکنون، در نیروئی که در بال پرندگان موجود است و آنها را به مسافتهای دور و دراز می برد، اندیشیده اید؟ این چه نیروئی است و حقیقت آن چیست و چگونه در بال آنها جای دارد و در چه جای بالهای آنها می باشد و به چه وسیله در بالها نهاده شده؟ چگونه این نیروی عظیم در بال کوچک آنها، گنجانده شده است؟ نیروهای محرکه اگر کمک خارجی به آنها نرسد می مانند و مقداری که کار کردند فرسوده می شوند و نیاز به تعمیر دارند. ولی نیروی پرش پرندگان، نیاز به کمک خارجی و احتیاج به تعمیر ندارند. غذای پرندگان، که معمولا حشرات و یا برگهای درختان است چگونه تبدیل به این نیروی عظیم می شود؟ چه ماشین شیمیائی دقیقی و عظیمی در این جثه کوچک نهفته است که آن غذای ساده را تبدیل به این نیروی بزرگ می کند؟ من از پاسخ این پرسشها، ناتوانم. چیزی که می توانم بگویم این است که آنها نشانه قدرت عظیم و دانش نامحدود آورنده پرندگان و نگاهدارنده آنها است.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 صفحه 91

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد