اگر باران نبود

فارسی 3290 نمایش |

آبهای روی زمین در اثر حرارت خورشید بخار می شود. بخار بالا می رود و به طبقات سردسیر می رسد، ابر می شود. ابر هم باران می شود. همه می دانند که اگر باران بر زمین نبارد چه می شود. آیا این را هم می دانند که اگر حرارت خورشید به اندازه کافی به آبهای روی زمین نرسد بارانی نخواهد بود؟ اگر آبها جوری بودند که برای تبخیر احتیاج به حرارت شدیدتری داشتند بارانی نبود. اگر بخاری که بالا می رود نتواند خود را به طبقات سردسیر برساند بارانی نبود. اگر بخار که به طبقات سردسیر می رسید، جوری بود که بسته نمی شد، ابر نمی گردید، بارانی نبود. اگر ابرها ناقص می ماندند و نمی رسیدند بارانی نبود. اگر جاذبه زمین قطرات باران را جذب نمی کرد، و به سوی خود نمی کشید، بارانی نبود. و اگر صدها علل دیگر که در وجود باران دخیل هستند نمی بودند، بارانی نبود. تبخیر آبهای روی زمین، لطفی است از او. ابر شدن بخارها لطف دیگری است پس در فرود آمدن باران صدها لطف نهفته است.
 

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 107-106

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها