محور زمین

فارسی 2055 نمایش |

محور زمین 50 و 23 درجه کج است. اگر محور زمین، بر مدار زمین عمود بود، چنانچه محور پاره ای از ستارگان چنین است، می دانید چه می شد؟ خورشید از خط استوا، جدا نمی شد و پیوسته در طول سال، وقت ظهر بر آنجا عمود می شد بدون آنکه عمود بودنش میان دو مدار، در دوره سال، در تغییر می باشد، چنانچه وضع فعلی، چنین است. نتیجه آن می شد که منطقه معتدله کره زمین از میان می رفت و تبدیل به مناطق سردسیر و یخساز می گشت. سنگینی و فشار کوههای یخ بر قطبین چه بسا باعث انفجار کره زمین و انهدامش می گردید. منطقه های بارده زمین، به قدری سرد و یخکده می گشت که به هیچ وجه قابل تحمل و زیست نبود. منطقه های حاره زمین، آنقدر داغ می شد که زنده بودن در آن جا محال می شد. پس مایل بودن محور زمین، یکی از عوامل زندگی و آسایش زمینیان، می باشد. آیا پیش از پیدایش زمین، ماده می توانست چنین موضوع دقیقی را تشخیص دهد؟ موضوع دقیقی که بشر در دوره تکامل خود بدان پی برده است. به طور قطع محور زمین خودبخود مایل نشده است. پس دانشی و قدرتی و حکمتی آن را چنین قرار داده است.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 صفحه 200-199

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها