تدابیر اسلام برای تأسیس نظام اقتصادی سالم

فارسی 2284 نمایش |

اساس کار این است که منابع ثروت در جریان و مورد استفاده باشد و نیروی عمل، آزاد و فعال باشد و مالکیت اختصاصی محترم باشد، اما نظارت‏ کامل بر طرق درآمد بشود که از طریق مشروع به دست آید، به اینکه نظام‏ اقتصادی به شکلی باشد که نه به وسیله زور و نه به وسیله اضطرار، فردی‏ فرد دیگری را استثمار نکند، دیگر اینکه دادگستری و مجازات سریع و سالمی‏ در کار باشد، قبل از آن، تربیت و فرهنگ و اخلاق و ایمانی باشد که هر کس به حق خود قانع و روح دزدی و استثمار در مردم بمیرد و احیانا اگر کسی‏ تخلف کرد به دست مجازات سپرده شود.
در این وقت اقتصادی سالم خواهیم‏ داشت. اما چون قصد اصلاح واقعی نیست، منظور هو و جنجال و شانتاژ است، به اساس کار که تعلیم و تربیت صحیح و مبارزه با دزدی و رشوه و مظالم و تقویت دادگستری و مجازات است کاری ندارند و با جار و جنجال می‏ خواهند کار کنند، چون خودشان و آن سیاست های استعماری‏ می ‏دانند که اگر کارها از ریشه اصلاح شود همه مفاسد از بین می ‏رود، و آنها بستگی دارند با آن مفاسد و خواهند مفاسد از بین برود.

منـابـع

مرتضی مطهری- نظری به نظام اقتصادی اسلام- صفحه 210-209

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد