قانونگذار جهان

فارسی 1903 نمایش |

ادوین فاست دانشمندی است که متصدی رآکتور آزمایشهای نیروی خفیف در امور انرژی اتمی می باشد. وی می گوید: علوم با توسعه اطلاعات مربوط به فیزیک هسته ای، در جستجوی مبدأ جهان، به این نتیجه رسیده اند که تمام عناصر و ترکیبات آنها، از عمل متقابل ذرات اصلی بوجود آمده اند در نتیجه اجتماع پروتونها و خواص آنها در شرایط و اوضاع مختلف تمام اجسام عالم ایجاد شده اند اما خود پروتون، از کجا آمده و چرا این خواص را دارا است؟! مسأله ای است که علوم هنر، نتوانسته اند، برای آن، پاسخی دهند. با دقت و بررسی در قوانین طبیعی، به این نتیجه می رسیم که یک مقنن عالی وجود دارد که قوانین ثابت طبیعت را وضع نموده و در موقع خلق، چنین خواصی به الکترون و نوترون و پروتون داده است بطوریکه تمام قوانین طبیعی از آن خواص ناشی هستند.
وقتی به عالم حیوانات برمی گردیم می بینیم موضوع خیلی پیچیده تر است. سه عنصر اصلی یعنی هیدروژن و اکسیژن و کربن، مواد اولیه اجسام زنده را تشکیل می دهند و مقداری ازت و کمی از عناصر دیگر با سه عنصر فوق، ترکیب یافته اند. در جسم ساده ترین و کوچکترین حیوانات، میلیونها از اتمهای عناصر مزبور وجود دارد که به نسبتها و اشکال خاصی با هم ترکیب یافته اند و اگر با حساب احتمالات امکان تصادف، و ترکیب این عناصر را حساب کنیم خواهیم دید که نتیجه بقدری کوچک است که می توان گفت صفر است.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 صفحه 71

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد