جهان و ترتیب و نظم

فارسی 5997 نمایش |

جان کلوند کوژن، دانشور شیمی و ریاضی می گوید: ماده بعنوان مجموعه ای از اتمها و مولکولها و همچنین خود مولکولها و اتمها و سازندگان آنها یعنی پروتونها و نوترونها و الکترونها و نیز الکتریسته و خود انرژی، همگی از قوانین خاصی پیروی می کنند و دستخوش تصادف و اتفاق نمی باشند. بدون شک، جهان مرتب و صاحب نظمی است، و جهان پریشان و نابسامانی نیست بلکه جهانی است که از قوانین، پیروی می کند و تصادف را در آن راهی نیست زیرا ماده نمی تواند خود و قوانین حاکم خود را بیافریند. عمل آفرینش، به ناچار، بایستی از عاملی غیر مادی صورت بگیرد و در آخر کار به هدف خود برسد. باین ترتیب، نتیجه منطقی و اجتناب ناپذیری که بدان می رسیم اینست که نه تنها جهان آفریده شده، بلکه این آفرینش، بنا به خواست و نقشه موجودی بسیار دانا و توانا، انجام شده است.
این دانشمند ریاضی دان و شیمیدان، باز هم می گوید: در شیمی ثابت شده که ماده، روزی نابود می شود. چیزی که هست، نابودی پاره ای از ماده ها، بی اندازه کند، نابودی پاره ای دیگر بی اندازه تند است. پس وجود ماده ازلی نیست و آغازی داشته است. اگر ماده، آغازی نداشت، اکنون نبایستی، ماده ای موجود باشد. شواهدی از شیمی و علوم دیگر، نشان می دهد که آغاز ماده کند و تدریجی، نبوده بلکه بر خلاف پیدایش ماده، ناگهانی، صورت گرفته است. حتی دلائلی، زمان تقریبی پیدایش آن را، نشان می دهد. از این قرار جهان مادی، در زمان معینی، آفریده شده و از همان زمان، پیرو قوانین بوده، نه دستخوش تصادف.
لورد کلوین، بزرگترین دانشمند فیزیک می گوید: اگر صحیح فکر کنید، علم شما را، ناچار از آن خواهد کرد، که به خدا، ایمان داشته باشید. لاپلاس، دانشمند بزرگ نجوم گوید: ممکن نیست، این نظامی را که در مجموعه شمسی، دیده می شود، بر تصادف حمل کرد. پس راهی جز این نیست که بوجود ناظم اصلی این نظام اعتراف کنیم. مارلین بوکس کریدر، دانشمند فیزیولوژی می گوید: وقتی که می بینیم دنیائی با نیروی طبیعت، بوجود آمده و با نظم و ترتیب معین اداره کننده ای دارد این نظم و ترتیب، بقدری دقیق و دامنه دار است که ما می توانیم حرکت سیارات و حتی حرکت اقمار مصنوعی را بطور دقیق پیش بینی کنیم. این دقت و نظم، در بارهای الکتریکی، دارای اکتشافهای شیمیائی کامل است و به همین جهت است که ما می توانیم، بسیاری از پدیده های طبیعی را با معادلات ریاضی بیان کنیم. این نظم و ترتیبی که در مطالعات و تجارب بشری، مشاهده می شود، نتیجه نظم و ترتیبی است که در عالم حقیقت و معنی وجود دارد. وجود نظم و ترتیب به جای هرج و مرج، دلیل بارزی است که این جریانات، تحت کنترل قوه عاقله می باشد.
اولین کارول کارکالیتس، مهندس شیمی می گوید یک حکمت عالیه، پشت سر این نظم و ترتیب جهان، قرار دارد و این وجود، در لحظه معینی، نیرو و ماده را خلق، و تمام اجرام سماوی را، در آن بشکل توده وار و بیجان ایجاد کرده و به حرکت انداخته و به جهان قوه گسترش داده است.
ایرل چستر وکس دانشمند فیزیک و ریاضی می گوید: دانشمندان زیست شناس، در مورد نظم و ترتیب می گویند: در ساختمان بدن حیوانات، حد اعلای مهارت، بکار رفته است. گلبولهای سرخ بدن انسان، از حیث شکل و بزرگی، کاملا متناسب با وظیفه ای است که بایستی انجام دهند. همچنین سایر اعضای بدن، به بهترین شکلی، آفریده شده اند. اگر این کارها و کارهای متعدد دیگر، وجود یک عقل آفریننده و راهنما و کنترل صانعی توانا را ثابت نکند آنوقت باید، دانش را، امری بسیار ناچیز و بی ارزش شمرد.
توماس راوید یارکس، متخصص تحقیقات شیمیائی گوید: امروز علمای شیمی از جدول (تناوب و دوری) برای مطالعه خواص و ترکیبات شمیائی جدید و یا کشف شده کمک می طلبند و اینکه ایشان، همیشه در تفحصات خود موفق می شوند، دلیل بزرگی بر وجود نظم و ترتیب بدیعی است که در عالم ماده وجود دارد. در عالم طبیعت، به نظر من همه چیز از روی اراده و نظم، انجام می گیرد و لازمه اراده وجود یک عاقل مدبر است و من این عاقل را خدا می نامم.
راسن لاول میکستز، دانشور حیوان شناس می گوید: شکل انواع جانوران، تصادفی و بدون نقشه نیست بلکه شباهت آنها به یکدیگر و همچنین مغایرت انواع مختلف آنها، بر روی نظم و ترتیب و حکمت و اراده، بوجود آمده است. اگر از یک ماده پروتوپلاسم، حیوانات گوناگونی پیدا می شود که مشابهت و مغایرت آنها روی نظم و ترتیب و اراده ای مدبرانه، صورت می گیرد پس دست آفریدگار بزرگی، در پس پرده وجود دارد که این همه تنوع و نظم و ترتیب را، در عالم ماده، ایجاد و راهنمائی می کنند.
والتر ادرارد لامرتس، دانشمند وراثت گوید: ضمن مطالعه نشو و نمای درخت هلو و گلها، به عده ای از حشرات مخصوصا زنبور و حشراتی شبیه آن، که باعث تلقیح گلها می شوند، متوجه شده پیش خود می گفتم این همه سازش و توافق میان نباتات و حشرات و نمونه های مختلف زندگی اجتماعی آنها، بخوبی نشان می دهد که در ایجاد و اداره دستگاه طبیعت، اراده و مشیتی، در کار است.
ژرژ هربرت بلونت، استاد فیزیک علمی گوید: قابل توجه، این است که برای هر مسئله فیزیکی، ما می توانیم یک نمونه و فرضیه پیدا کنیم پس معلوم می شود حقیقت و نظم همیشه با همند. فرض اینکه این نظم، خودبخود، یا در اثر هرج و مرج، بوجود آمده، تحقیر و توهینی نسبت به عقل و شعور انسانی است. انسان متفکر به این نتیجه می رسد که آفریدگار و نظم دهنده ای برای جهان وجود دارد.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 صفحه 84-80

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد