ترکیب پذیری عناصر

فارسی 1968 نمایش |

عنصر، ماده بسیطی است که در اثر ترکیب آن با یک یا چند عنصر دیگر یا نسبتی معین، اجسام جهانی، پیدا می شوند. شماره عنصرهائی که تاکنون کشف شده اند 92 یا بیشتر می باشد. فلزات، سنگها، همگی در اثر ترکیب این عناصر، پیدا شده اند. عنصر، تا قابل ترکیب نباشد، با عنصر دیگر نمی تواند ترکیب شود و موجود سومی پدید آید. آیا قابل ترکیب بودن عناصر، گواه بر آن نیست که آنها دارای پدید آورنده ای، دانا، توانا، حکیم هستند؟ محال است ماده فاقد شعور، به چنین رازی پی برد. عقل باور نمی کند که در اثر تصادف، همه عناصر، قابل ترکیب، پدید آیند و این ویژگی برای همیشه برای آنها باقی بماند چون تصادفات گوناگون هستند و یکنواختی ندارند. اگر پیش آمدها، پی در پی، بطور یکنواخت، رخ دهند، تصادف نیستند و علتی دارند. پدید آمدن عناصر، با ویژگی قابل ترکیب بودن، آن هم ویژگی همیشگی، نشانه پدید آورنده ای دانا و توانا و حکیم می باشد.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 ص 117

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد