دلیل نیوتن برای ایمان به خدا

فارسی 1790 نمایش |

از نیوتن پرسیدند: چرا به خدا ایمان دارد؟ گفت: من از گوشم و چشمم به خدا پی برده ام. آفریدگاری که در گوشم، جمیع قوانین فیزیکی صوت را مراعات کرده و در چشمم همه قوانین نور را. قوانینی که در گوش و چشم مراعات شده، دارای مصادیق متناقض می باشند. نزدیکی و دوری، سازش با گرما و سازش با سرما، سازش با محیط روشن و مانند آنها نمی توانند ساخته ماده فاقد شعور، فاقد علم باشند و عقل صحیح باور نمی کند این سازشها با وضع و احوال متناقض خودبخود پیدا شده باشد.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 ص 47

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها