غذای جانوران دریا

فارسی 2943 نمایش |

دریا هزاران نوع جاندار دارد که شماره افراد هر نوعی از هزارها میگذرد. آیا این جانداران دریائی، از کجا تغذیه می کنند و غذای آنها از کجا فراهم میشود؟ موجود دانا و خردمندی که این جانوران آبی را ایجاد کرده برای تغذیه آنها نیز فکر کرده است. اینک برای نمونه: هر صدف خوراکی، سالی 9 میلیون تخم می ریزد. هر ماهی خاوریار سالی 3 تا 4 میلیون تخم می کند. خارپوست آبی سالی 20 میلیون، خرگوش آبی که نوعی از حلزون دریائی است، در هر دقیقه ای تقریبا 40 هزار تخم می گذارد و تا چند هفته به این کار ادامه می دهد.
زاد و ولد جانوران تک یاخته ای دریا، در ظرف چند روز به میلیونها میرسد، به طوری که میتوانند در مدت کمی روی زمین را پر کنند. ولی او تعادل را برقرار کرده است. بیشتر زاد و ولد آنها را غذای حیوانات دریائی قرار داده است تا زمینی را پر نکنند، جانوران دریا هم گرسنه نمانند و زندگی کنند. آیا ماده فاقد عقل و ادراک چگونه می تواند چنین تشخیصی را بدهد و این مشکل بزرگ جهان هستی را به این آسانی حل کند.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 صفحه 11

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها